Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις Ανάπτυξη Π.Σ για τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Αναθέτουσα Αρχή Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Τίτλος Έργου Ανάπτυξη Π.Σ για τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Διαγωνισμός
Προυπολογισμός
(Χωρίς ΦΠΑ)
154.471,54 €
Προυπολογισμός
(Με ΦΠΑ)
190.00,00 €
Χρόνος Λήξης Υποβολής Προσφορών 23/01/2012 και ώρα 14:00
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 24/01/2012 και ώρα 11:00
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα
Αρχείο Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινίσεις Κατεβάστε το αρχείο
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"