Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Identity management)

Αναθέτουσα Αρχή Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Τίτλος Έργου Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Identity management)
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προυπολογισμός
(Χωρίς ΦΠΑ)
384.146,34 €
Προυπολογισμός
(Με ΦΠΑ)
472.500,00 €
Δικαιώματα Προαίρεσης 40% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης για 4 έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης
Διάρκεια 12 μήνες
Χρόνος Λήξης Υποβολής Προσφορών 9/12/2013 και ώρα 14:00
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 10/12/2013 και ώρα 12:00
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Λ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι, 115 27 Αθήνα, 5ος όροφος
Αρχείο Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινίσεις Κατεβάστε το αρχείο
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"