Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων

Αναθέτουσα Αρχή Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Τίτλος Έργου Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων
Είδος Διαδικασίας Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προυπολογισμός
(Χωρίς ΦΠΑ)
15.400,00 €
Προυπολογισμός
(Με ΦΠΑ)
18.942,00 €
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 27/3/2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 28/3/2014 και ώρα 12:00
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα
Διακήρυξη Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρίνιση-διόρθωση στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς προσφερόμενων ειδών στην Ομάδα Α με Α/Α 9 το πάχος του προϊόντος "Θήκη διαφανής Πλαστική με Άνοιγμα πάνω" διορθώνεται σε "0,05mm
Πηγή Χρηματοδότησης Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»