Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξοπλισμού

Αναθέτουσα Αρχή Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Τίτλος Έργου Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξοπλισμού
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προυπολογισμός
(Χωρίς ΦΠΑ)
183.491,86 €
Προυπολογισμός
(Με ΦΠΑ)
225.695,00 €
Διάρκεια : εξήντα ημέρες (60) με δυνατότητα παράτασης εκ μέρους των συμβαλλομένων για χρονικό διάστημα 1 μήνα, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 28/7/2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 29/7/2014 και ώρα 12:00
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα
Διακήρυξη Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινήσεις Κατεβάστε το αρχείο (ορθή επανάληψη)
Πηγή Χρηματοδότησης Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»