Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων

Αναθέτουσα Αρχή Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Τίτλος Έργου Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προυπολογισμός
(Χωρίς ΦΠΑ)
110.569,10 €
Προυπολογισμός
(Με ΦΠΑ)
136.000,00 €
Δικαιώματα Προαίρεσης: όσον αφορά στην 4ετή συντήρηση μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης: 44.227,64 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 54.400,00 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διάρκεια : 6 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 8/12/2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 9/12/2014 και ώρα 12:00
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα
Διακήρυξη Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινήσεις Κατεβάστε το αρχείο
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"