Ελληνικά Αγγλικά

Συμπληρώστε κατάλληλα την αίτηση για κάθε περίπτωση μεταφοράς, ανανέωσης ήδη υπάρχοντος ή δέσμευσης νέου Ονόματος Χώρου .gr καθώς και για αλλαγή του Καταχωρητή στη GUnet
Σημειώστε πως η GUnet υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ έκθεση για κάθε όνομα στην οποία κρίνει εάν το όνομα εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ.
Ένας από τους πιο κοινούς λόγους απόρριψης κάποια αίτησης είναι η ελλιπής συμπλήρωσή της (πχ. πεδίο "Σύντομη περιγραφή")

Αίτηση για Όνομα Χώρου (αρχείο PDF)
Αίτηση για Όνομα Χώρου (αρχείο DOC)