Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr Διαδικασία εκχώρησης νέου Ονόματος Χώρου

Διαδικασία εκχώρησης νέου Ονόματος Χώρου  
  Για την εκχώρηση του domain name που επιθυμείτε θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένα καταρχήν στο FAX: + 30 210 727 5601 τα εξής έγγραφα:
α. Υπεύθυνη δήλωση (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα)
β. Αίτηση Εκχώρησης πλήρως συμπληρωμένη.
γ. Όροι Σύμβασης
και στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

2. Να καταβάλετε στη GUnet το ποσό που αντιστοιχεί στην εκχώρηση ενός νέου domain name με διάρκεια 2 ετών.