Ελληνικά Αγγλικά

Για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  
  1) ΦΕΚ Εκπροσώπησης
Για Σωματεία  
  1.Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου με την ενσφράγιστη επισημείωση περί της καταχώρησής του στο Αρμόδιο Πρωτοδικείο.
2.Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου Πρωτοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του Σωματείου, καθώς και κάθε άλλης απόφασης περί της τροποποίησής του.
3.Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
4.Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Αντίγραφο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης του Σωματείου.
6.Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών.
7.Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, με ημερομηνία έκδοσης τριάντα (30) ημερών μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
8.Δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο/ους του Σωματείου, που να αναφέρει όλα τα έγγραφα που έχουν δοθεί στην GUNET και να βεβαιώνει ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στην εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Σημείωση
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να δίδονται ως επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση ελλείψεων ή αμφιβολιών ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση περαιτέρω έγγραφα.
Για Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης  
  1.ΦΕΚ Σύστασης
2.Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό της Εταιρίας με την ενσφράγιστη βεβαίωση καταχώρισής του στα σχετικά βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, ή αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρίας και των τυχόν τροποποιήσεών του
3.ΦΕΚ δημοσίευσης ισχύοντος (κωδικοποιημένου) Καταστατικού της Εταιρίας
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί των καταχωρηθεισών τροποποιήσεων του Καταστατικού
5.Δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο/ους της Εταιρίας, που να αναφέρει όλα τα έγγραφα που έχουν δοθεί στην GUNET και να βεβαιώνει ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στην εκπροσώπηση της Εταιρίας
Σημείωση
Όταν γίνεται τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων άρθρων του καταστατικού πρέπει να περιλαμβάνεται στο καταστατικό όλο το κείμενο του (κωδικοποίηση) και όχι μόνο η τροποποίηση αυτού.
Επιπλέον, τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να δίδονται ως επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση ελλείψεων ή αμφιβολιών ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση περαιτέρω έγγραφα.
Για Ανώνυμες Εταιρίες  
  1.ΦΕΚ Σύστασης της Εταιρίας
2.Ισχύον (αρχικό ή κωδικοποιημένο) Καταστατικό της Εταιρίας (με σφραγίδα της αρμόδιας Νομαρχίας και πρόσφατη ημερομηνία θεώρησης), το ΦΕΚ δημοσίευσης της τελευταίας κωδικοποίησης ή (εφόσον δεν προσκομίζεται Κωδικοποιημένο Καταστατικό) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύτηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
3.Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου (επικυρωμένο αντίγραφο)
4.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης (επικυρωμένο αντίγραφο)
5.ΦΕΚ (ή ανακοίνωση εποπτεύουσας αρχής, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη το σχετικό ΦΕΚ) δημοσίευσης της συγκρότησης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπησης
6.Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν σε παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών, αν έχουν λάβει χώρα (επικυρωμένο αντίγραφο)
7.Δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο/ους της Εταιρίας, που να αναφέρει ότι όλα τα έγγραφα που έχουν δοθεί στην GUNET και να βεβαιώνει ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στην εκπροσώπηση της Εταιρίας
Σημείωση
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να δίδονται ως επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα, από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση ελλείψεων ή αμφιβολιών ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση περαιτέρω έγγραφα.
Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες  
  1.Συμφωνητικό Σύστασης της Εταιρίας (Καταστατικό) με την ενσφράγιστη βεβαίωση καταχώρισής του στα σχετικά βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου
2.Τροποποιήσεις Καταστατικού με την ενσφράγιστη βεβαίωση καταχώρισής τους στα σχετικά βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί των καταχωρηθεισών τροποποιήσεων του Καταστατικού
4.Δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπο/ους της Εταιρίας (διαχειριστή/ές), που να αναφέρει όλα τα έγγραφα που έχουν δοθεί στην GUNET και να βεβαιώνει ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στην εκπροσώπηση της Εταιρίας
Σημείωση
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να δίδονται ως επίσημα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση ελλείψεων ή αμφιβολιών ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση περαιτέρω έγγραφα.