Με απόφαση της της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από 21/6/2019 αλλάζει η επωνυμία στα αγγλικά της εταιρείας από

«Greek Academic Network» σε «Greek Universities Network». O διακριτικός τίτλος της παραμένει GUnet.

H αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμβαδίζει ορθότερα η αγγλική επωνυμία με την ιδιότητα των μελών και τους σκοπούς της εταιρείας.