Αρχική Σελίδα

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και οι στόχοι του

Το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (25 Πανεπιστήμια). Αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας των ΑΕΙ και των στελεχών τους προκειμένου να καταγράφονται οι κοινές ανάγκες, σχεδιάζονται και υλοποιούνται κοινές λύσεις μέσω οικονομίας κλίμακας και να πραγματοποιείται ανταλλαγή και διάχυση τεχνογνωσίας. Οι στόχοι του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου προσδιορίζονται από τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες και επιδιώξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Oι υπηρεσίες που παρέχει απευθύνονται προς τα μέλη της, τους ακαδημαϊκούς χρήστες αλλά και το ευρύ κοινό.

     Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης

openeclass platform button
OpenDelos Platform button