Περίοδος: 1/2013 – 10/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» στοχεύει στην οριζόντια υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με τις δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό.

Επιγραμματικά, οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

  • Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eClass
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης βιντεοδιαλέξεων
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και υποστήριξη οριζόντιας πύλης αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων (πύλη συνάθροισης μεταδεδομένων)
  • Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, συγγραφή προδιαγραφών και πιστοποίηση συμβατότητας
  • Φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων των Ιδρυμάτων, ώστε να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης κεντρικών υπηρεσιών
  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων, καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης
  • Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών
  • Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο http://project.opencourses.gr .