Περίοδος: 11/2002 – 4/2004

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τη συντονισμένη ανάπτυξη  οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση υποδομής για  :

  • Τη δημιουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης ως σημείο αναφοράς όλων των αιθουσών τηλεκπαίδευσης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ενός χώρας καθώς και βασικό εργαλείο διάχυσης τεχνογνωσίας και μέσο επικοινωνίας των μελών ενός Gunet. Η εν λόγω αίθουσα αποτελεί και το κέντρο παραγωγής ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την ανάπτυξη οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση, Σχεδιασμό και Εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  2. Εγκατάσταση του εξοπλισμού από τεχνικές ομάδες ενός Gunet.
  3. Λειτουργία και Διαχείριση του εξοπλισμού
  4. Τεχνική Διαχείριση σε πανελλήνια εμβέλεια, τον Συντονισμό των εμπλεκομένων μελών ενός Gunet και την Παρακολούθηση και Έλεγχο Ποιότητας ενός μεγάλου αριθμού ενεργειών και αλληλοεξαρτούμενων εργασιών του έργου