Περίοδος: 7/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: ΑΔΙΠ-Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση και η χρήση των νέων τεχνολογιών λογισμικού ώστε η ΑΔΙΠ να επιτύχει στην αποστολή της με τον πιο αποτελεσματικό, έγκυρο και αποδοτικό τρόπο.

Στο παρόν υποέργο προτείνεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ποιότητας, που θα αποτελέσει το σημαντικό μοχλό υποστήριξης του εθνικού συστήματος διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων που το κάθε ένα θα εξυπηρετεί διαφορετικό επιχειρησιακό στόχο. Το σύνολο των υποσυστημάτων θα αποτελεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.Όλα τα υποσυστήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν σε εξοπλισμό της ΑΔΙΠ από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα να αναλάβει την πλήρη τεχνική ανάλυση, μελέτη, σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, τεκμηρίωση, πιλοτική λειτουργία, εφαρμογή διαλειτουργικότητας συστημάτων, αποσφαλμάτωση, τεκμηρίωση και εκπαίδευση. Επίσης ο ανάδοχος στο σχεδιασμό και υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος θα περιλάβει και τη μετάπτωση των δεδομένων από τα ήδη υφιστάμενα συστήματα της ΑΔΙΠ.

Ενδεικτικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ποιότητας θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους υποσυστήματα:

Υποσύστημα 1: Διαχείριση εξωτερικών αξιολογήσεων

Υποσύστημα 2: Διαχείριση δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ.

Υποσύστημα 3: Εσωτερικό σύστημα λειτουργίας ΑΔΙΠ.

Υποσύστημα 4: Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Υποσύστημα 5: Πληροφοριακή και επιχειρησιακή διαδικτυακή πύλη διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΔΙΠ

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Εξοικονόμηση διοικητικών πόρων.
  • Επαρκής έλεγχος και ασφάλεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα επιχειρησιακής λειτουργίας.
  • Δημιουργία δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων συνεργαζόμενων φορέων.
  • Εξοικονόμηση πόρων των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Διασφάλιση διαφάνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Αρχής και των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Εκπλήρωση εθνικών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.