Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το παρόν έργο αποτελεί τη συνέχεια του έργου «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης & Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» που χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Αξιοποιώντας, τόσο την εμπειρία του παρελθόντος, όσο και το έμψυχο δυναμικό των Ιδρυμάτων-μελών (όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), θα υλοποιηθούν προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και χρήσης προηγμένων εφαρμογών από τους χρήστες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Το νέο έργο αποτελείται από τρεις άξονες δράσης που στόχο έχουν την αποτελεσματική συμβολή στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 1.2 του Ε.Π.ΚτΠ και συγκεκριμένα της πρόσκλησης 10. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν:

  • Τη συντονισμένη ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (υπηρεσίες καταλόγου, ασφάλειας, voice-over-IP), άμεσα αξιοποιήσιμων από την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, ολοκληρώνοντας σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχες δράσεις των Ιδρυμάτων – μελών.
  • Την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με έμφαση στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και του περιεχομένου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
  • Την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και την εκτέλεση έργων για την απόκτηση τεχνογνωσίας στις νέες τεχνολογίες τηλεματικής και δικτύων από τα μέλη των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων.

Το συγκεκριμένο έργο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις υπάρχουσες υποδομές και εφαρμογές των Ιδρυμάτων-μελών της GUnet, καθώς και ως προς τις γενικές κατευθύνσεις των προτάσεων που υπέβαλαν οι φορείς αυτοί στον αντίστοιχο άξονα. Επίσης, το έργο βρίσκεται σε συμπληρωματικότητα με τις δράσεις του μέτρου 3.3, βοηθώντας στην ενθάρρυνση της οργάνωσης και παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Οι άξονες δράσεις επιγραμματικά ήταν οι εξής:

  • Συντονισμένη ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (υπηρεσίες καταλόγου, ασφάλειας, voice-over-IP), άμεσα αξιοποιήσιμων από την Ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου κυρίως για τις νέες ΤΠΕ και στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και του περιεχομένου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας στις νέες τεχνολογίες τηλεματικής στους τεχνικούς των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων των Ιδρυμάτων.

Το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση και Σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών.
  2. Υλοποίηση των υπηρεσιών από τεχνικές ομάδες της GUnet.
  3. Λειτουργία και Διαχείριση των υπηρεσιών.
  4. Εκπαίδευση και διάχυση τεχνογνωσίας προς τα μέλη της GUnet

Τεχνική Διαχείριση σε πανελλήνια εμβέλεια, τον Συντονισμό των εμπλεκομένων μελών της GUnet και την Παρακολούθηση και Έλεγχο Ποιότητας ενός μεγάλου αριθμού ενεργειών και αλληλοεξαρτούμενων εργασιών του έργου.