Προφίλ – Ιστορικό

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και οι στόχοι του

Το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2000. Εδρεύει στην Αθήνα και μέλη της είναι όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (20 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ). Οι στόχοι του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου προσδιορίζονται από τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες και επιδιώξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση του ακαδημαϊκού δικτύου όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας
  • Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η διάχυση και η προαγωγή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας – και, συνακόλουθα, η γενικότερη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας
  • Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών όχι μόνο στα μέλη της αλλά και σε οποιοδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος (φορείς, ινστιτούτα, ιδρύματα), οι δραστηριότητες του οποίου στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της εκπαίδευσης και της έρευνας
  • Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις δικτυακές τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές, με στόχο τη διατήρηση του ακαδημαϊκού δικτύου στην αιχμή της τεχνολογίας
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) δημιουργήθηκε από όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, έχει τη δυνατότητα να βασίζεται και να χρησιμοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ομάδων των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων όλων των ιδρυμάτων. Στο παρελθόν, οι ομάδες αυτές έχουν υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό έργων, προμηθειών και μελετών, ενώ συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες για τον καθορισμό και την εκτέλεση των δράσεων της GUnet.