Περίοδος: 5/2005 – 9/2006

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

το έργο αφορούσε στην Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet, Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και στην Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του. Το έργο αποτελείτο από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 1: Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων του GUnet
Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας διοργανώθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης εκπαίδευσης μηχανικών/τεχνικών των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων των φορέων της GUnet σε θέματα που σχετίζονται με υπηρεσίες παραγωγής πολυμέσων και υποστήριξης τηλεκπαίδευσης.

ΠΕ 2. Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών
Για την επιτυχία της δράσης απαιτήθηκαν και μια σειρά από συμπληρωματικές και υποστηρικτικές ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης με κύριο στόχο την εξοικείωση/ενημέρωση των χρηστών του GUnet καθώς και ενημέρωσης των τεχνικών των ΚΔΔ στην υλοποίηση και υποστήριξη των νέων υπηρεσιών. Επίσης οργανώθηκαν Επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις και τηλεσυνεργασίες μελών ΔΕΠ Στα πλαίσια αυτής της δράσης αξιοποιήθηκαν α) σεμινάρια/διαλέξεις που διοργανώνουν τα μέλη ΔΕΠ των ιδρυμάτων της GUnet και β) τηλεσυνεργασίες μελών ΔΕΠ και τεχνικών ΚΕΔ στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Οι τηλεδιαλέξεις πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε διαφορετικά ιδρύματα του GUnet.

ΠΕ3. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του.
Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας ήταν όχι μόνο η αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων 7 και 10, όπως η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του GUnet αλλά και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση α) της παραγωγής ψηφιακού, οπτικοακουστικού και μη, εκπαιδευτικού υλικού, και β) της τηλεσυνεργασίας. Στα πλαίσια αυτού του πακέτου εργασίας πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης τα σεμινάρια εκπαίδευσης των τεχνικών των ΚΕΔ.