Περίοδος: 1/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm, EETAA

Το έργο PRISSM αφορά στην «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη» (“Promotion of Integration in the Planning and Provision of Social Services within Local Authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development”). Το έργο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης», υποπρόγραμμα «Leonardo Da Vinci», Δράση «Transfer of Innovation» και στοχεύει στο σχεδιασμό ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για στελέχη Δήμων που εργάζονται σε Διευθύνσεις / Τμήματα ή Υπηρεσίες ή ακόμη και νομικά πρόσωπα υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα βασικός σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα αυτό, το οποίο, με τις αναγκαίες προσαρμογές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εκπαίδευση που θα παρέχεται είναι συμβατική για τα στελέχη των δήμων-εταίρων του Έργου και εξ αποστάσεως για στελέχη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή της GUnet αφορά στην εγκατάσταση κατάλληλης πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης η οποία θα υποστηρίζει τις δράσεις Τηλεκατάρτισης, και παράλληλα θα οργανώνει και θα παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί προσδίδοντας του παραμένουσα αξία και πέραν των στενών χρονικών ορίων του έργου.

Ιστότοπος: https://www.prissm-eu.com/ και eclass.eetaa.gr.