Περίοδος: 3/2009 – 6/2009

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας

Αντικείμενο του έργου  είναι η δημιουργία  υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) σε 10 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ο συγχρονισμός αυτών με το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών του εκάστοτε ιδρύματος. Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται η  δημιουργία «Shibboleth IdP» ανά ίδρυμα που θα ενσωματωθεί στην ομοσπονδία Shibboleth του ΕΔΕΤ. Κάθε IdP θα συνδεθεί με την υπηρεσία καταλόγου των ιδρυμάτων για να είναι δυνατή η πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών του ιδρύματος και η δημοσιοποίηση των κατάλληλων eduPerson attributes προς τους Shibboleth Service Providers (SPs).