Κατοχύρωση νέου Ονόματος Χώρου

Για την εκχώρηση του domain name που επιθυμείτε θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένα καταρχήν στο FAX: + 30 210 727 5601 τα παρακάτω και στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

α.  Υπεύθυνη Δήλωση

  • Φυσικό Πρόσωπο DOC & PDF
  • Νομικό Πρόσωπο DOCPDF

β. Αίτηση PDF & DOC πλήρως συμπληρωμένη

γ. Όροι Σύμβασης

δ. Νομιμοποιητικά Έγγραφα (Αν ο αιτών εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)

2. Να καταβάλετε στη GUnet το ποσό που αντιστοιχεί στην κατοχύρωση ενός νέου domain name με διάρκεια 2 ετών.