Περίοδος: 12/2005 ­- 10/2009

Χρηματοδότηση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου στα πλαίσια του e-University είναι:

  • η Μελέτη και ο Σχεδιασμός της δικτυακής Πύλης GU-Portal
  • η Υλοποίηση της δικτυακής πύλης GU – Portal
  • καθώς και η Δοκιμαστική Λειτουργία της δικτυακής πύλης

Το συγκεκριμένο έργο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή (portal) η οποία χάρη στη διαλειτουργικότητά της θα επιτρέψει την αξιοποίηση της από τις εφαρμογές που θα προκύψουν από τα υπόλοιπα υποέργα του  e-University.

H GUnet ανέλαβε να μελετήσει και να προσδιορίσει τις ανάγκες για την υλοποίηση της δικτυακής πύλης και να καταλήξει στον καθορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος αυτού.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα μελετηθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό της δικτυακής πύλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση και η δοκιμαστική λειτουργία της