Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου σε άλλο Ιδιοκτήτη

Για την μεταβίβαση του domain name που επιθυμείτε θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε καταρχήν υπογεγραμμένα στο FAX: + 30 210 727 5601 τα παρακάτω έγγραφα και στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

α. Υπεύθυνη δήλωση παλαιού ιδιοκτήτη

  • Φυσικό πρόσωπο PDF & DOC
  • Νομικό Πρόσωπο PDF & DOC

β. Υπεύθυνη δήλωση νέου ιδιοκτήτη

  • Φυσικό Πρόσωπο PDF & DOC
  • Νομικό Πρόσωπο PDF DOC

γ. Αίτηση με συμπληρωμένο τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον παλαιό ιδιοκτήτη

δ. Όροι Σύμβασης (συμπλήρωση και υπογραφή από νέο ιδιοκτήτη)

ε. Νομιμοποιητικά Έγγραφα (Αν ο αιτών εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)

Όλα τα έγγραφα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σημείωση: Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στην αίτηση ο μοναδικός κωδικός εξουσιοδότησης καθώς και όλα τα απαιτούμενα πεδία (είναι σημειωμένα με αστερίσκο) με ευδιάκριτα γράμματα, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η περάτωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον μοναδικό κωδικό εξουσιοδότησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας. Αν ο προηγούμενος καταχωρητής σας ήταν το Μητρώο (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του:

για να σας γνωστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Παρακαλούμε να μας στείλετε μαζί με τα προαναφερόμενα έγγραφα και εκτυπωμένο τον κωδικό εξουσιοδότησης, όπως σας θα σας αποσταλεί στο e-mail σας, για την αποφυγή λαθών.

2. Να καταβάλετε (νέος ιδιοκτήτης) στη GUnet το ποσό που αντιστοιχεί στην μεταβίβαση ενός domain name