Περίοδος: 7/2014 – 10/2014

Χρηματοδότηση: ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. –ΙΠΕΜ ΔΟΕ

  • Συμμετοχή στην Ανάλυση Απαιτήσεων Έργου σε σχέση με τη ζητούμενη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη και παραμετροποίηση της πλατφόρμας open eclass για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Συμμετοχή στην υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας και στις υπηρεσίες υποστήριξης για την πλατφόρμα  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Συμμετοχή στην εγγύηση για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης