Περίοδος: 1/2014 – 5/2014

Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης

Σκοπός της Πράξης ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ είναι η κατάρτιση 50 ιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στην περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξη κατά την θεραπεία ασθενών με καρκίνο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη δικτύου ολοκληρωμένων ογκολογικών υπηρεσιών στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας. Εκτιμάται ότι το 90% των υπηρεσιών παρηγορητικής-ανακούφισης ασθενών θα μπορούσε να παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, αν ήταν εκπαιδευμένοι ειδικά.Το ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ θα έχει ως κέντρο την Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Κρήτης (ΠΝΗ)  και θα συμμετάσχουν δομές  Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και άλλων δομών ΠΦΥ στην Περιφέρεια της Κρήτης. Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 12 μήνες και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος 72 ωρών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης και ηλεκτρονικού δικτύου διασύνδεσης επαγγελματιών υγείας με γνωσιακή βάση, εκπαιδευτές και τριτοβάθμια φροντίδα. Αναμένεται να αναπτυχθούν οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορεί ο ασθενής σε θεραπεία νεοπλασίας να λάβει τις απαραίτητες υπηρεσίες από εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην περιοχή του, χωρίς να μετακινείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, αναμένεται να μειωθούν οι ροές και συμφόρηση ασθενών στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Το Υποέργο 2 του έργου ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης, αποτελούμενου από ένα υποσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης και ένα υποσύστημα διάθεσης βίντεο, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και επεξεργασίας / συγχρονισμού βίντεο. Τα παραπάνω θα αξιοποιηθούν για τις καταρτίσεις των ιατρών και νοσηλευτών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την υποστήριξη κατά την θεραπεία ασθενών με καρκίνο. Για την διαρκή επικοινωνία εκπαιδευομένων – εκπαιδευτών – ασθενών τόσο κατά την διάρκεια, όσο και στην συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν φορητοί υπολογιστές (netbooks).