Περίοδος: 9/2012 – 9/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες-πληροφοριακά συστήματα:

  1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) (Υποέργο 1)

Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, πέραν της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ιδρυμάτων της Γ’ θμιας θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και παρακολούθηση σημαντικών δεικτών λειτουργίας των Παν/μιων και ΤΕΙ της χώρας κατά τρόπο που αυτοί να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους αρμόδιους φορείς αλλά και σε όλους τους πολίτες.

  1. Ανάπτυξη Π.Σ για την Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Property Management) (Υποέργο 2)

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας θα είναι εγκατεστημένο κεντρικά και με τη λογική του SaaS θα παρέχει τους μηχανισμούς στα ιδρύματα της Γ’βάθμιας ώστε να καταχωρούν στο δικό τους instance στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Το σύστημα, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευσή τους καθώς επίσης και τις χρεώσεις για τις χρήσεις χώρου.

  1. Ανάπτυξη πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS) (Υποέργο 3)

Η προτεινόμενη υπηρεσία στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυση του μέσου επικοινωνίας των SMS σε υφιστάμενες και νέες διαδικασίες της Γ’ θμιας υλοποιώντας μια ενιαία πλατφόρμα που θα αποτελεί ένα κοινό σημείο διεπαφής όλων των ιδρυμάτων με τους πάροχους κινητής τηλεφωνίας.

  1. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Identity management) (υποέργο 4)

Το παρόν υποέργο θα υλοποιήσει στα ιδρύματα της Γ’ θμιας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης μητρώου των μελών τους. Το σύστημα Identity Management σε συνεργασία με τα ΠΣ του ιδρύματος θα παρέχει τους μηχανισμούς εκείνους ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση των οντοτήτων που συντηρούνται στα επιμέρους ΠΣ, υπό ένα μοναδικό προσδιοριστικό ταυτότητας (unique Identifier), εφόσον οι οντότητες αυτές αναφέρονται στο ίδιο φυσικό πρόσωπο.

  1. Λοιπές Δράσεις (υποέργο 5 – ίδια μέσα)

Student mobile portal

Το Student mobile portal απευθύνεται στο σύνολο της κοινότητας των φοιτητών όλων ιδρυμάτων της Γ’ θμιας. Βασισμένο σε ένα ενιαίο μοντέλο απεικόνισης και επικοινωνίας των πιο βασικών στοιχείων που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα των φοιτητών.

WebSSO (Μοναδική πιστοποίηση ταυτότητας για συστήματα web)

Η υλοποίηση υπηρεσιών WebSSO διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου οι χρήστες – φοιτητές και μέλη του ιδρύματος να έχουν έναν μοναδικό κωδικό για το σύνολο των συνεργαζόμενων εφαρμογών καθιστώντας τη χρήση αυτών περισσότερο φιλική.

WebAnalytics

Η υπηρεσία WebAnalytics θα παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταγραφή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο της χρήσης τόσο των web εφαρμογών που αναπτύσσουν τα ιδρύματα όσο και αυτών που προτείνει το παρόν έργο.

Επίσης θα αναπτυχθεί ένα Community Portal και μηχανισμός Monitoring που θα απευθύνονται στους διαχειριστές των ιδρυμάτων της Γ’βάθμιας, τα ΠΣ των οποίων θα συμμετέχουν στο παρόν έργο. Επιπλέον θα παρασχεθεί εκπαίδευση για τα Π.Σ της δράσης προς διαχειριστές των ιδρυμάτων.