Ο γενικός στόχος του έργου SoCrATest – Αξιολόγηση και Έλεγχος Ήπιων Δεξιοτήτων & Δημιουργικότητας για Εθελοντές σε Περιόδους Κρίσης είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συγκεκριμένοι στόχοι του SoCrATest είναι:

– η δημιουργία εργαλείων για την Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Ήπιων Δεξιοτήτων και της Δημιουργικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους Ήπιες Δεξιότητες, να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της σημασίας των Ήπιων Δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη τυπικές ικανότητες μέσα από τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων·

– η ανάπτυξη εργαλείων Αυτοπροώθησης που θα βοηθούν τους εθελοντές στην προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων τους που έχουν αποκτήσει με τον εθελοντισμό και θα παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρουσίαση και αξιοποίηση των ήπιων δεξιοτήτων τους·

– η διάθεση του υλικού αυτού διαδικτυακά μέσω μιας πολύγλωσσης και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κινητών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα, όπου κάποια μέρη του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμα ως podcasts ή θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από έξυπνους οικιακούς βοηθούς φωνής όπως η Alexa ή η Siri.

Mάθετε περισσότερα εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 21 Ιουλίου, 2023