PRIVILEDGE

Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το PRIViLEDGE υλοποιεί κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που υποστηρίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας, την ανωνυμία και την αποτελεσματική αποκεντρωμένη λειτουργία συναινώντας στη χρήση των DLT.  Στο PRIViLEDGE,  ευρωπαίοι ειδικοί  στην κρυπτογραφική έρευνα και από τους τομείς Fintech και blockchain ενώνονται για να προωθήσουν  τη χρήση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Ειδικότερα το PRIViLEDGE :

 • αναπτύσσει κρυπτογράφηση που ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας, αντιμετωπίζοντας την πολυμερή ασφάλεια για κατανεμημένα καθολικά
 • παρέχει νέα, αποτελεσματικά κρυπτογραφικά πρωτόκολλα για υλοποίηση, συντήρηση και πρόσβαση καθολικού
 • δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πρακτικές και ασφαλείς συναλλαγές με χρήση κατανεμημένων καθολικών
 • διαθέτει τέσσερις ετερογενείς περιπτώσεις χρήσης στον πραγματικό κόσμο που αποδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (επαληθεύσιμη ηλεκτρονική ψηφοφορία,  έλεγχος  ασφαλιστικής σύμβασης  και παροχή της ασφάλισης,  πτυχία των πανεπιστημίων, ενημέρωση βιβλίου στοιχημάτων)

ColMOOC – Integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs

Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ColMOOC είναι ένα καινοτόμο έργο ERASMUS+ KA2 που αφορά στις δράσεις Συμμαχίες Γνώσης (KnowledgeAlliances). Το έργο εστιάζει στην τριτοβάθμια ακαδημαϊκή εκπαίδευση στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών γνώσης και εκπαίδευσης που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω της ανάπτυξης Συνεργατικών Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθήματων-ColMOOCs (Collaborative Massive Open Online Courses). Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η προσθήκη σε μαθήματα τύπου MOOC επιπλέον λειτουργικότητας ώστε να καταστούν περισσότερο συνεργατικά, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές και κινητοποιώντας τους εκπαιδευόμενους για περισσότερο ενεργή ενασχόληση και συμμετοχή.

Επιπρόσθετα στοχεύει στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα μαθήματα τύπου MOOCόπως: (i) το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των μαθητών, (ii) την περιορισμένη συμμετοχή των διδασκόντων κατά τη φάση της παράδοσης και (iii) την έλλειψη προσαρμοστικότητας στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων.Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας για τα MOOC μέσα από ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο
 • Ενσωμάτωση πρακτόρων επικοινωνίας (ConversationalΑgents)
 • Ενσωμάτωση κατάλληλων στοιχείων εκπαιδευτικής ανάλυσης (LearningΑnalytics)
 • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη τριών πιλοτικών MOOCώστε να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις

Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών που ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα σε όλα τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και οργανισμούς

POST-TRAUMATIC INTEGRATION – Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees

Διάρκεια:11/2017-12/2019

Χρηματοδότηση: Βέλγιο στα πλαίσια του Erasmus+KA2

To έργο «Post-traumatic Integration» (μετα-τραυματική ενσωμάτωση) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + KA2 που στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες, προκειμένου να δοθεί στους τελευταίους ψυχοκοινωνική στήριξη και παρέμβαση – σε χαμηλό επίπεδο – και να βοηθηθούν προς την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Διάρκεια: 12/2016-12/2018

Χρηματοδότηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύαμτος Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access

Naval Fire Fighting Training & Education System (NAFTES)

Περίοδος: 10/2016 – 9/2018

Χρηματοδότηση: Ελλάδα (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για την Ναυτική Πυρόσβεση (NAFTES). Το Σύστημα Εκπαίδευσης θεωρεί τρεις διαφορετικές πτυχές oι οποίες δομούνται γύρω από τον Προσομοιωτή Πυρόσβεσης (Fire Fighting Simulator- FFS) και τον Προσομοιωτή Εκκένωσης Πληρώματος Simulator (Crew Evacuation Simulator) της Σχολής Ελέγχου Ζημιών (Damage Control School) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης που εδράζεται στο Ναυτικό Φρούριο Σκαραμαγκά.

Smart Patients Holistic Empowerment of Citizens to Become Expert in Their Own Health

Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Κροατία στο πλαίσιο του Erasmus+
Ένα συγκεκριμένο θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία είναι «η ενδυνάμωση των πολιτών – τοποθετούνται δηλαδή οι ασθενείς στο επίκεντρο του συστήματος και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαχείριση των δικών τους αναγκών υγειονομικής περίθαλψης». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μείνει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου. Το άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα «έξυπνος ασθενής».

Therapy 2.0 – Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives

Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Γερμανία στο πλαίσιο του Erasmus+

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τη χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στις διεργασίες της θεραπευτικής και συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα,

 • Θα καταρτίσει επαγγελματίες για το πώς να χρησιμοποιούν τις online στρατηγικές ως μέρος της πρακτικής τους.
 • Θα παρέχει ανεπίσημες, άτυπες, κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν θεραπευτές να διατηρούν καλές πρακτικές, όταν πρόκειται για online θεραπεία, και πώς διασφαλίζεται ότι η πλήρης έλλειψη οπτικής ή λεκτικής επικοινωνίας δεν θα επηρεάσει αρνητικά το μήνυμα, όπως το αντιλαμβάνεται ο πελάτης, που αφορά τη θεραπεία.
 • Θα εξηγήσει πώς η «η-συμβουλευτική» και «η-θεραπεία» μπορεί να εφαρμοστεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχικής υγείας, on-line μέσω των κοινωνικών μέσων ή επικοινωνία μέσω υπολογιστή μεταξύ ενός θεραπευτή ή σύμβουλου και του πελάτη.

Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Περίοδος: 1/2013 – 10/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» στοχεύει στην οριζόντια υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με τις δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό.

Youth Counseling against Radicalization an Holistic Approach to support Vulnerable Adolescents (YCARe)

Περίοδος: 1/12/2015 – 30/11/2017

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

Αντικείμενο:

 • Συμβουλευτική Νεολαίας κατά της ριζοσπαστικοποίησης: (YCARE),
 • Ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης όσο αφορά στην ριζοσπαστικοποίηση και στις σχετικές ανάγκες των επαγγελματιών και των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της συμβουλευτικής της νεολαίας. Ακολουθείται  μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των ευάλωτων εφήβων.

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση

Περίοδος: 9/2012 – 9/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες-πληροφοριακά συστήματα:

 1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) (Υποέργο 1)

Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, πέραν της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ιδρυμάτων της Γ’ θμιας θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και παρακολούθηση σημαντικών δεικτών λειτουργίας των Παν/μιων και ΤΕΙ της χώρας κατά τρόπο που αυτοί να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους αρμόδιους φορείς αλλά και σε όλους τους πολίτες.