Έργο Mobile Money

Ένα σημαντικό έργο Erasmus+ ξεκίνησε στο τέλος του 2023, με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων κινητού χρήματος.

Η Asociatia Four Change, σε συνεργασία με τις εταιρείες Zavod IZRIIS (Σλοβενία), E-SENIORS (Γαλλία), Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (Ελλάδα), Asociatia Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (Ρουμανία) και Fundació Gesmed (Ισπανία), υπέβαλε αίτηση και ανέπτυξε το έργο MOBILE MONEY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA220-ADU – Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το MOBILE MONEY στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων διαχείρισης χρημάτων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. Το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία κατάρτισης με τη χρήση τεχνικών μάθησης με πράξη με μια παιγνιώδη προσέγγιση για την παροχή κατάρτισης σε ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον προσομοίωσης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών και των δισταγμών, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση λύσεις με την χρήση του έξυπνου κινητού τους στην καθημερινή τους ζωή.

Με περίπου 90 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ-27, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, η ανάγκη για ψηφιακές λύσεις χωρίς αποκλεισμούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το MOBILE MONEY στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ένταξης και του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων πολιτών.

Το έργο MOBILE MONEY αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας: Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων για τη χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας στη διαχείριση χρημάτων και τη διενέργεια συναλλαγών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου “Εκπαιδευτικού Εργαλείου Διαχείρισης Χρημάτων μέσω κινητών συσκευών” για την προώθηση της άμεσης απόκτησης δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας.

Προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας: Το έργο δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με την αύξηση της αυτονομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας την καλύτερη επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας: Το MOBILE MONEY σχεδιάζει μια ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης, ψηφιακής και μικτής μάθησης.

Με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, το έργο MOBILE MONEY επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, την ευημερία και την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε αγαθά και υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοθέση του έργου: elderlymobilemoney.eu

SOCRATEST

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis

14 Μαίου 2021

Το 2020, η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε πρωτοφανείς προκλήσεις όχι μόνο στην υγειονομική περίθαλψη και την οικονομία, αλλά και στο επίπεδο των ανθρώπινων γνωστικών, συμπεριφορικών και επιχειρησιακών δεξιοτήτων.

Αυτή η «νέα κανονικότητα» μπορεί να περιγραφεί με το ακρωνύμιο ΤΑΠΑ: ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια. Σε αυτόν τον κόσμο των συνεχών, απρόβλεπτων και εκτεταμένων αλλαγών, απαιτούνται νέοι τρόποι σκέψης και νέες ατομικές και οργανωτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η κρίση του Corona οδήγησε επίσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αποκλεισμού και σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία, σε εξελίξεις στον τομέα της εθελοντικής εργασίας που για χρόνια φαίνονταν αδιανόητες: Η εθελοντική εργασία και η συνακόλουθη ανάληψη ευθύνης στην κοινωνία των πολιτών έχουν αποκτήσει μια εντελώς νέα εκτίμηση. Οι άνθρωποι όχι μόνο προσφέρονται εθελοντικά για την ευημερία των γειτόνων τους, ή προσφέρουν αλληλεπίδραση με ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι ή να αναλάβουν υπηρεσίες αγορών. Αναλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική τους δουλειά όπου απαιτείται επειγόντως υποστήριξη: στη φροντίδα, στη γεωργία, στην οικονομία κινητικότητας ή στον δημιουργικό τομέα που πλήττεται οικονομικά και οικονομικά από την πανδημία Covid-19.

Ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικοί είναι οι εθελοντές ως προς το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, έχουν ένα κοινό: Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος απόκτησης νέων δεξιοτήτων όπως το ομαδικό πνεύμα, η γνωστική ενσυναίσθηση, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η διαπολιτισμική επάρκεια, η διαχείριση άγχους, η πειθαρχία, και η αυτοπεποίθηση. Ο εθελοντισμός είναι ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους που έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν έχει σε καμία περίπτωση συστηματική σχέση όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Για να είμαστε ακριβείς, ο εθελοντισμός είναι μια μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή η απόκτηση και η επικύρωση ήπιων δεξιοτήτων και στη συνέχεια η δυνατότητά τους να τις χρησιμοποιήσουν σε μεταγενέστερα επαγγελματικά περιβάλλοντα ως πρόσθετα προσόντα.

Ωστόσο, πώς μπορεί ένας εθελοντής να αναγνωρίσει και να επικυρώσει αυτές τις νέες δεξιότητες; Πώς μπορεί ένας εργοδότης να γνωρίζει ότι οι δημιουργικές και πολιτισμικές δεξιότητες μπορούν να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία σε καταστάσεις άγχους ή για τη δημιουργία ομάδων ή για διαπολιτισμικά καθήκοντα; Κατά συνέπεια, είναι απολύτως θεμελιώδες να επικυρώσουμε σωστά αυτές τις «ήπιες δεξιότητες», δηλαδή τις νέες προσωπικές ικανότητες.

Οι “ήπιες δεξιότητες” μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική ζωή και μπορούν να εξοπλίσουν τους νέους και τους ενήλικες ώστε να βρουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση πρωτοφανών κινδύνων, κοινωνικών προκλήσεων καθώς και για να αποκαλύψουν ευκαιρίες που μπορούν να απαιτηθούν σε ένα κρίσιμο πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος του έργου SOCRATEST είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι ειδικοί στόχοι είναι:

 • η δημιουργία εργαλείων για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθελοντές προς την αναγνώριση και την επικύρωση των δικών τους ήπιων δεξιοτήτων,
 • η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και η αναγνώριση των άτυπων και μη τυπικών ικανοτήτων μέσω της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων
 • η ανάπτυξη εργαλείων αυτοπροώθησης που θα βοηθούν τους εθελοντές στην προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων τους που έχουν αποκτήσει στον εθελοντισμό και θα παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρουσίαση και αξιοποίηση των ήπιων δεξιοτήτων τους・
 • η διάθεση του υλικού διαδικτυακά μέσω μιας πολύγλωσσης και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα για έξυπνα τηλέφωνα, όπου τμήμα του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμα ως podcasts ή θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από έξυπνους οικιακούς βοηθούς φωνής όπως η Alexa ή η Siri.

Το SOCRATEST στοχεύει σε χώρες της ΕΕ που υποφέρουν περισσότερο από την πανδημία, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Ελλάδα. Η διακρατική συνεργασία θα επωφεληθεί από τις διάφορες εμπειρίες και ικανότητες της σύμπραξης που αποτελείται από κοινωνικούς εταίρους, ιδρύματα που εργάζονται με εθελοντές, οργανώσεις που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, ενώσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα κοινωνικής έρευνας και εμπειρογνώμονες ΤΠΕ για την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΟΑΕ).

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου μας είναι οργανώσεις που απασχολούν εθελοντές στην καθημερινή τους εργασία. Η δευτερεύουσα ομάδα-στόχος είναι οι ίδιοι οι εθελοντές που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αξιολόγησης και προώθησης και για τους οποίους η οπτικοποίηση, η τεκμηρίωση και η αναγνώριση των τυπικά, μη τυπικά και ανεπίσημα αποκτηθεισών ήπιων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων δημιουργικότητας θα τους παρέχει ευκαιρίες για την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ιστότοπος έργου: https://socratest.eu/

The European Heart Project

Από την 1/9/2020 η ΔΔΕ Ανατ. Αττικής μαζί με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο με τίτλο: “EU HEART: The European Heart Project – Strengthening democratic values on the basis of basic human needs”. Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στην κατηγορία για τις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανάπτυξη Καινοτομίας στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ2), με τη συμμετοχή και από άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αναπτύξουν μια προσωπική και συναισθηματική σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες ώστε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα φαινόμενα της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των δεξιών λαϊκιστικών τάσεων στα κράτη μέλη της Ένωσης, απειλούν όλο και περισσότερο την εμπέδωση των κοινών αξιών της ΕΕ, την αρχή της ενότητας και της διαφορετικότητας, καθώς και την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της. Μελέτες δείχνουν ότι οι ακροδεξιές εξτρεμιστικές συμπεριφορές δεν εμφανίζονται μόνο σε κοινωνικές ομάδες με ελλιπή εκπαίδευση, αλλά επηρεάζουν το σύνολό της κοινωνία.

Το έργο EU Heart εστιάζει σε βασικές ανάγκες θέτοντας ως σημείο έναρξης το επίπεδο της ισότητας όλων των ανθρώπων. Το έργο μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό των μαθητών, των δασκάλων και των καθηγητών θα καλλιεργήσει θα αναπτύξει μια ενσυναισθητική προσέγγιση στους εμπλεκόμενους, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους άλλους και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική τύπου ρητορική. Οι αξίες και τα επιτεύγματα της δημοκρατίας μας γίνονται αντιληπτά υπό το νέο φως και κατανοούνται όχι μόνο με το νου αλλά και με την καρδιά. Η εμπλοκή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από τις δομές της εκπαίδευσης εδραιώνεται από τον ενθουσιασμό για τις κοινές αξίες, η σημασία των οποίων γίνεται προσωπική μέριμνα.

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό, όπου μαθητές και δάσκαλοι μαθαίνουν ποιες εσωτερικές-προσωπικές διαδικασίες οδηγούν σε στρατηγικές δράσης και πώς μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα ευεργετικό, μέλλον προσανατολισμένο στη δημόσια ευημερία.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο έργο ή θα αξιοποιήσουν το υλικό αυτό στο μέλλον εκπαιδεύονται σε βασικούς άξονες, όπως:

 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, συμμετοχή σε διάλογο με άλλους στο επίπεδο των βασικών αναγκών.
 • Αυτο-ενσυναίσθηση και ρύθμιση συναισθημάτων.
 • Να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στις προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές.
 • Να αναπτύσσουν προσαρμοστικές και λειτουργικές στρατηγικές.
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη χρήση των μέσων ενημέρωσης.
 • Συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Στα οφέλη που αναμείνουμε συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση μέσω της ενίσχυσης των κοινών αξίων και την αίσθηση του ανήκειν των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 • Μείωση της ετοιμότητας για χρήση βίας μέσω του προβληματισμού σχετικά με τις ανάγκες και τις στρατηγικές κάποιου.
 • Μείωση της ευαισθησίας των νέων σε χειραγώγηση, προπαγάνδα και ψεύτικες ειδήσεις.
 • Ενεργοποίηση των νέων στην ενεργό δημοκρατική συμμετοχή.
 • Περισσότεροι νέοι να κατανοούν «από την καρδιά» το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, το έργο πρόκειται να αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις – άξονες:

 1. Υλικό εργασίας (IO1): «Ανθρώπινες ανάγκες,  προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές για την εκπλήρωσή τους».
  Με βάση τις πέντε ανάγκες του William Glasser και τα στοιχεία της μη βίας επικοινωνίας του Marshall Rosenberg, θα αναπτυχθεί μια βιωματική ιδέα για να εξερευνήσει τις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά και τις ανάγκες των άλλων. Οι μαθητές θα μάθουν να διακρίνουν μεταξύ προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών στρατηγικών για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
 2. Ταινίες μικρού μήκους (IO2).
  Οι ταινίες μικρού μήκους, θα παραχθούν από μαθητές και αφορούν σημαντικά ιστορικά επεισόδια στο δρόμο προς τη δημοκρατία, επιτρέποντας τους να μπουν στις προοπτικές διαφορετικών ανθρώπων και να δουν με συμπάθεια τα κίνητρα, τις ανάγκες και τις επιλογές τους.
 3. Επιτραπέζιο παιχνίδι «Ενεργός πολίτης».
  Με αυτό το συνεργατικό παιχνίδι εμπλουτισμένο με διαδραστικά διαδικτυακά στοιχεία, οι μαθητές θα αντικατοπτρίζουν τις δικές τους βασικές ανάγκες και θα κατανοούν τα κίνητρα / βασικές ανάγκες των άλλων. Με βιωματικό τρόπο αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις ικανότητες τους για ανεκτική και ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και ενεργή συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες.
 4. Οδηγός (IO4) για την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο.
  Τέσσερις διαδικτυακές ενότητες για εκπαιδευτικούς, προγραμματισμένες σε εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, περιγράφουν τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού με ζωντανό και πρακτικό τρόπο, για να δείξουν πιθανές εφαρμογές στην τάξη, και παρουσιάζουν τις περαιτέρω δυνατότητες ζωντανής δημοκρατίας μέσα στη σχολική κουλτούρα.
 5. Διαδικτυακή πλατφόρμα και κινητή εφαρμογή.
  Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης. Οι χρήστες θα μπορούν να βρουν τους εκπαιδευτικούς πόρους και τις ηλεκτρονικές ενότητες, να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες και να επικοινωνούν με άλλους χρήστες.

Το υλικό μπορεί θα να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία σε εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, η ηθική, τα θρησκευτικά, η ψυχολογία και η φιλοσοφία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διεπιστημονικά προγράμματα και εργαστήρια για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α.

CENTAUR

Supporting, mobilizing and empowering creative and cultural industry entrepreneurs and educators towards social change

Για να προστατευτούν από την ταχεία εξάπλωση του ιού, όλες οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει προστατευτικά μέτρα, μερικά από τα οποία είναι δραστικά και περιορίζουν σοβαρά την ελευθερία των πολιτών για μετακίνηση. Ως αποτέλεσμα, οι πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, τα σχολεία, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά, όπως και πολλά καταστήματα που δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία δεν θα γλιτώσει από τις συνέπειες της νόσου Covid-19.

Η ανεργία θα αυξηθεί αναπόφευκτα επίσης, γεγονός που δεν αποτελεί μόνο μεγάλη απώλεια σε ατομικό επίπεδο, αλλά ασκεί επίσης πρόσθετη πίεση στην οικονομία. Για παράδειγμα, η συμβουλευτική εταιρεία McKinsey εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσαν να χαθούν περίπου 59 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στις χώρες της ΕΕ αυτό θα αντιστοιχούσε σε ποσοστό ανεργίας 7,6%. Αυτό θα επηρέαζε ιδιαίτερα τον τομέα της χονδρικής και λιανικής, τα εστιατόρια, την τουριστική βιομηχανία, καθώς και τις τέχνες (μουσική, τέχνες του θεάματος) και τον τομέα της ψυχαγωγίας.

Το έργο επικεντρώνεται σε βασικούς παράγοντες του δημιουργικού τομέα, ως εκ τούτου, στοχεύει:

α) στήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των επιχειρηματιών (οργανισμών και ατόμων) που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό τομέα και στην πολιτιστική παράδοση της ΕΕ, για την ανάπτυξη διαδικτυακής συνεργασίας και βιώσιμων δικτύων για την ανταλλαγή των γνώσεων τους με εκπαιδευτές και ενήλικες εκπαιδευόμενους·

β) υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ώστε να χρησιμοποιούν την διαδικτυακή συνεργασία και εργαλεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της διδασκαλίας και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, ιδίως στην πολιτιστική παράδοση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της μουσικής και των παραστατικών τεχνών・

γ) αύξηση του ενδιαφέροντος και προσφορά δεξιοτήτων στους ενήλικες, ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους με εποικοδομητικούς τρόπους και στήριξη της ένταξης, ιδίως των μεταναστών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων.

Έτσι, οι ομάδες-στόχοι είναι επιχειρηματίες (οργανισμοί και άτομα), που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό τομέα, εκπαιδευτικοί και ενήλικες.

Τα προγραμματισμένα Πνευματικά Αποτελέσματα (IOs) είναι τα ακόλουθα:

 • IO1 Προσδιορισμός αναγκών και απαιτήσεων των ομάδων στόχων.
 • IO2 Online eLearning και πλατφόρμα δικτύωσης που περιέχουν τα επόμενα IOs.
 • IO3 Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτές: ένα εγχειρίδιο που θα επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα και τη χρήση των τεχνών σε διάφορα περιβάλλοντα, και ως ένταξη στην προώθηση δραστηριοτήτων, τη χρήση με τους μετανάστες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, και στην ενσωμάτωση με τους πρόσφατους πολύπλοκους κανονισμούς της ΕΕ για τα δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα.
 • ΙΟ4 Εργαλείο αυτοαξιολόγησης: Ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση της δημιουργικής δύναμης, των ενδιαφερόντων, των προκλήσεων και της προηγούμενης εμπειρίας των ενηλίκων. Αυτό το εργαλείο θα διευκολύνει τη χρήση της πλατφόρμας από τις ομάδες-στόχους, προτείνοντας τις σωστές ασκήσεις, εργαλεία και δημιουργικούς χώρους για κάθε χρήστη από μια δεξαμενή (συλλογή) πρακτικών και ασκήσεων.
 • IO5 Συλλογή πρακτικών και ασκήσεων: Θα δημιουργηθεί μια συλλογή πρακτικών, πολιτισμικά ευαίσθητων και εύκολων στην εφαρμογή πρακτικών και ασκήσεων μεγάλης ποικιλίας, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό με μέχρι στιγμής υποχρησιμοποιούμενες γνώσεις σε αυτόν συνδέονται μέσω του δικτυακού τόπου.
 • IO6 Ελκυστικά ευέλικτα εργαλεία: ένα σύνολο ελκυστικών ευέλικτων εργαλείων που βασίζονται σε σύγχρονο γραφικό περιβάλλον χρήστη, όπως anime και / ή Avatars που θα εφαρμόσει συγκεκριμένες ασκήσεις. Απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας την οπτικοακουστική γλώσσα με την οποία είναι εξοικειωμένοι με στόχο την αύξηση του επιπέδου της εμπλοκής.

Το έργο, είναι καινοτόμο, πρώτα απ ‘όλα, για να κάνει χρήση της προσέγγισης gamification και τα πολλαπλά οφέλη για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα την παρούσα κατάσταση πανδημίες που σχετίζονται. Με την εισαγωγή ελκυστικών χαρακτηριστικών της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών (κονκάρδες, επιτεύγματα, avatars, anime) το έργο θα είναι ελκυστικό για τις ομάδες-στόχους του, δίνοντας μια αίσθηση του σκοπού, της προόδου, της επίτευξης και της οριστικότητας. Θα διευκολύνει όλες τις ομάδες-στόχους να «επιστρέψουν» στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση. Δεύτερον, η πλατφόρμα θα είναι καινοτόμος για τη στόχευση δύο αλληλένδετων ομάδων-στόχων ταυτόχρονα: α. να προσφέρουν νέους ορίζοντες ευκαιριών σε όσους απασχολούνται σε δημιουργικά επαγγέλματα και τέχνες στη δύσκολη περίοδο της COVID, β. να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας με τις ομάδες αυτές, να αυξήσουν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά τη δημιουργικότητα στους ενήλικες-πελάτες τους και να συμβάλουν στην ένταξη και ένταξη στον πολιτισμό της ΕΕ και ταυτόχρονα να ενισχύσουν μια πολύ ευρεία και κριτική ικανότητα των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

MIG-DHL

MIG-DHL DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING DIGITAL HEALTH LITERACY OF MIGRANTS

Οι μετανάστες είναι ευάλωτοι σε σοβαρές ανισότητες στην υγεία, με πολλούς από αυτούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί ένα πρωταρχικό δείκτη του επιπέδου ολοκλήρωσης (www.migranthealth.eu).

Αυτοί οι κίνδυνοι για την υγεία απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενδυνάμωση των μεταναστών ώστε να αναγνωρίζουν, να ελαχιστοποιούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε πιθανά προβλήματα υγείας στη χώρα υποδοχής (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18387773).

Ο Ψηφιακός Γραμματισμός για την Υγεία (ΨΓΥ) (Digital Health Literacy -DHL) είναι η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας από ηλεκτρονικές πηγές και εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την αντιμετώπιση ή την επίλυση ενός προβλήματος υγείας (Digital Health Literacy, WHO). Οι ψηφιακά εγγράμματοι για την Υγεία πολίτες έχουν την δυνατότητα να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη πρόληψη, την προσήλωση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία (H2020 IC-Health). Ο ΨΓΥ περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων υγείας, όπως: δεξιότητες χρήσης, δεξιότητες πλοήγησης, αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση αξιοπιστίας, καθορισμός συνάφειας, προσθήκη περιεχομένου, προστασία της ιδιωτικής ζωής (Van der Vaart & Drossaert.2017).

Το έργο MIG-DHL ξεκινά με κύριο στόχο την αύξηση των ικανοτήτων (στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες) των μεταναστών για τη βελτίωση το Ψηφιακό Γραμματισμό για την Υγεία.

Το έργο έχει τους εξής συγκεκριμένους στόχους:

 • Να ευαισθητοποιήσει τους μετανάστες για τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού για την υγεία.
 • Να αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες υγείας στον πληθυσμό των μεταναστών και να τους δοθεί η δυνατότητα να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους, ενισχύοντας τις πτυχές που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19 και άλλων παρόμοιων καταστάσεων.
 • Να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό των μεταναστών.
 • Να συμμετάσχουν και να εκπαιδεύσουν τους ίδιους τους μετανάστες ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν νέους μετανάστες.

Μέσω της εκτέλεσης αυτού του Έργου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:

 • Μεθοδολογικός Οδηγός (IO1), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει την άμεση συμμετοχή Τελικών Χρηστών, με κύριο στόχο τον καθορισμό των βασικών περιεχομένων, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη βελτίωση των κρίσιμων ικανοτήτων του πληθυσμού των Μεταναστών (συμπεριλαμβανομένου των νεοεισερχομένων) και επαγγελματίες υγείας σχετικά με την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού για την υγεία.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό (I.O.2) που απευθύνεται στους μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων μεταναστών) και στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού για την υγεία.
 • Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Πρακτικής Κατάρτισης (I.O.3). Θα αποτελέσουν τον πυρήνα του Προγράμματος Εκπαίδευσης και θα ενισχύσουν την πρακτική εκπαίδευση των μεταναστών και των Επαγγελματιών Υγείας για την αύξηση του Ψηφιακού Γραμματισμού Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης εκμετάλλευσης των προαναφερθέντων Εκπαιδευτικών Υλικών μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων.
 • Ανάπτυξη μιας διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εφαρμογής για κινητά (I.O.4), για την υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού, του χώρου εργασίας και της σύνδεσης με τα ισχύοντα εργαλεία ΤΠΕ.

Ιστοσελίδα: https://mig-dhl.eu

CRISISS

Αντικείμενο του έργου CRISISS

CRISSIS – Soft Skills Assessment and Competence Validation for Volunteers in Transnational

Crisis

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η κρίση του COVID – 19 οδήγησε τον τομέα της εθελοντικής εργασίας σε αλλαγές που για χρόνια φαινόντουσαν αδιανόητες και οι οποίες μετέτρεψαν τρέχουσες εξελίξεις που που παρήγαγαν ανησυχία προς το αντίθετο, έδωσαν ελπίδα. Παρόλο που δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνταξη αυτής της πρότασης έργου, είναι ήδη δυνατό να πούμε με βεβαιότητα:

 • Η εθελοντική εργασία και η συναφής ανάληψη ευθύνης από την κοινωνία των πολιτών έχουν αποκτήσει μια εντελώς νέα εκτίμηση.
 • Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό (όπως πλατφόρμες για την τοποθέτηση εθελοντών) αναπτύχθηκαν, ενεργοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά “εν μία νυκτί” χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εθελοντές για την ευημερία των γειτόνων τους, αλλά επίσης συνδιαλέγονται με άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι ή αναλάβουν υπηρεσίες αγορών. Αναλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική τους εργασία: Εκείνοι που επηρεάζονται από το μειωμένο ωράριο εργασίας ή την έλλειψη παραγγελιών και εργασίας εμπλέκονται επίσης ως εθελοντές σε περιοχές εκτός του επαγγέλματός τους όπου απαιτείται επειγόντως υποστήριξη: στη φροντίδα, στη γεωργία ή σε η οικονομία της κινητικότητας.

Ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικό είναι το επαγγελματικό υπόβαθρο των εθελοντών, έχουν ένα  κοινό: Ο εθελοντισμός σε περιόδους πανδημίας είναι μια ευκαιρία να καταπολεμηθεί προληπτικά η περιορισμένη απασχόληση και η απώλεια εισοδήματος, να είναι κοινωνικά δραστήριος και να αισθάνεται ότι ανήκει στην κοινωνία των πολιτών. Εξίσου σημαντικό, είναι επίσης ένας τρόπος να αποκτήσετε νέες μη-τεχνικές δεξιότητες (soft skills) όπως ομαδικό πνεύμα, κρίσιμες ικανότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπολιτισμική ικανότητα, διαχείριση στρες, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Ο εθελοντισμός είναι ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους που έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν είναι καθόλου συστημικά σχετική όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Ακριβώς μιλώντας, ο εθελοντισμός είναι μια μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή η απόκτηση και η επικύρωση των μαλακών δεξιοτήτων και, στη συνέχεια, η δυνατότητα χρήσης του σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον ως πρόσθετο προσόν.

Ωστόσο, πώς μπορεί ένας εθελοντής να αναγνωρίσει και να επικυρώσει αυτές τις νέες δεξιότητες; Πώς μπορεί ένας εργοδότης να αναγνωρίζει αυτές τις δεξιότητες ως προστιθέμενη αξία για τη δημιουργία ομάδων, διαχείριση πιεστικών καταστάσεων ή διαπολιτισμικών εργασιών; Κατά συνέπεια, είναι απολύτως θεμελιώδες να επικυρώνονται σωστά αυτές οι «μη τεχνικές δεξιότητες», δηλαδή ως νέες προσωπικές ικανότητες. Αν και η διατύπωση υποδηλώνει διαφορετικά, είναι οι «μη τεχνικές δεξιότητες» που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική ζωή.

Επομένως, ο γενικός στόχος του έργου CRISISS είναι να παρέχει σε οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης των μη τεχνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εθελοντές να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν την ανάπτυξή τους σε αυτές.

Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου, οι συγκεκριμένοι επιμέρους στόχοι είναι

 • Να δημιουργήσουν εργαλεία αναγνώρισης μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) (IO1) και εργαλεία αξιολόγησης (IO2), προκειμένου να βοηθήσουν τους εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους δεξιότητες, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των μη-τεχνικών δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη επίσημες ικανότητες μέσω συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων.
 • Να επεξεργαστούν εργαλεία αυτοπροώθησης (IO3) που θα βοηθήσουν τους εθελοντές να προωθήσουν τις μη-τεχνικές δεξιότητές τους που έχουν αποκτήσει στον εθελοντισμό και να παράσχουν τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για την παρουσίαση και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Αυτά τα υλικά θα είναι διαθέσιμα σε μια πολύγλωσση και διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα (IO4) και μέσω εφαρμογής για κινητά για έξυπνα τηλέφωνα (IO4).
 • Η διακρατική συνεργασία θα επωφεληθεί από τις διάφορες εμπειρίες και ικανότητες της ομάδας έργου σχέσης που αποτελείται από 7 ιδρύματα που εργάζονται με εθελοντές, οργανισμούς που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, οργανισμούς παροχής συμβουλών για νέους και οικογένειες, κοινωνικούς εταίρους, ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα κοινωνικής έρευνας και εμπειρογνώμονες ΤΠΕ για την ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER).

Οι κύριες ομάδες-στόχοι για το πρόγραμμά μας είναι οργανισμοί που απασχολούν εθελοντές στην καθημερινή τους εργασία. Η δευτερεύουσα ομάδα-στόχος είναι οι εθελοντές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αξιολόγησης και προώθησης και για τους οποίους η οπτικοποίηση, η τεκμηρίωση και η αναγνώριση των τυπικών, μη-τυπικών και ανεπίσημων μη-τεχνικών δεξιοτήτων στον τομέα του εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κρίσεων θα αυξήσουν τις ευκαιρίες καριέρας τους καθώς και την προσωπική τους ανάπτυξη.

ENTER EdTech

ENTER_EdTech: Entering the EdTech Entrepreneurship World

Περιγραφή

Το σύστημα διδασκαλίας και μάθησης του 21ου αιώνα εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, στην ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην εκπαιδευτική ισότητα και στη ζήτηση για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές λύσεις και βελτιωμένη απόδοση των επενδύσεων. Ωστόσο, η εκπαίδευση είναι ένας απρόβλεπτος κλάδος. Αν κάποιος ξεκινά μια εταιρία στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech)  πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις συγκεκριμένες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει, ενώ προσπαθεί να εισέλθει σε αυτήν την αγορά. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία EdTech έχει εκραγεί σε τεράστιο βαθμό,  ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και για να ξεχωρίσει κάποιος πρέπει να είναι μοναδικός με πολλούς τρόπους. Παρ ‘όλα αυτά, το ευρωπαϊκό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας EdTech χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη, δεδομένου ότι είναι λιγότερο προηγμένο από αυτό στις ΗΠΑ ή την Κίνα. Το πρόγραμμα ENTER βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης, βελτιώνοντας την ποιότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης γύρω από το EdTech, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς συνεργάτες με επιχειρηματική εμπειρία και με εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τις παιδαγωγικές μάθησης, με στόχο να ενδυναμώσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, εκπαιδευτικούς καθώς και αποφοίτους πανεπιστημίου να γίνουν επιχειρηματίες του EdTech. Θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και ένα σύνολο συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως ένα δίκτυο έμπειρων συμβούλων και των κόμβων καινοτομίας μάθησης, για να βοηθήσει το κοινό-στόχο να βελτιώσει τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους, μέσω της αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών και της επικύρωσης των επιχειρηματικών υποθέσεων τους στον χώρο EdTech. Απώτερος στόχος του ENTER είναι η βελτίωση: α) των δεξιοτήτων και τις γνώσεων των νέων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την αγορά EdTech, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές από την παιδαγωγική, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, β) της ποιότητα των καινοτόμων και επιδραστικών προϊόντων EdTech και, τελικά, c) του αριθμού των νέων επιχειρήσεων EdTech στην Ευρώπη που αναπτύσσονται εκθετικά, προς όφελος διαφορετικών εκπαιδευόμενων και οργανισμών που αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάγκες μάθησης/διδασκαλίας και την οικονομία της ΕΕ γενικότερα. Το ακρωνύμιο ENTER (Enter Acronym) προέρχεται από τις λέξεις Entering the EdTech entrepreneurial world.

Ιστοσελίδα: https://www.enteredtech.eu

FENICE

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) αναγνωρίζονται ως έξυπνοι, βιώσιμοι και χωρίς αποκλεισμούς μοχλοί ανάπτυξης για την Ευρώπη. Εκτός από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, προάγουν την κοινωνική συνοχή, καλλιεργούν καινοτομίες και δημιουργούν θέσεις εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες μετά από περιοριστικούς δημόσιους προϋπολογισμούς μετά την κρίση. Οι μη τεχνολογικές καινοτομίες γεφυρώνουν αποτελεσματικότερα τις προτεραιότητες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Ωστόσο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιχειρήσεων και των τεχνών δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς αυτήν την τάση, ειδικά στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Οι απαραίτητες τομεακές δεξιότητες των ΠΔΒ αναφέρονται στη διαχείριση της γνώσης και της δημιουργικότητας και αλλάζουν γρήγορα. Το έργο FENICE βασίζεται στη λογική ότι για τους ΠΔΒ προκειμένου να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, χρειάζονται διεπιστημονική και σχετική επαγγελματική εκπαίδευση που βασίζεται σε θέματα από επιχειρήσεις, διαχείριση, επιχειρηματικότητα, πληροφορική, μέσα ενημέρωσης και άλλα, εκτός από τον πολιτισμό και τις τέχνες.
Αυτό το έργο είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας που περιλαμβάνει τέσσερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικά προφίλ και ένα δίκτυο πανεπιστημίων. Ο FENICE έχει το γενικό στόχο να προωθήσει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανώσεων από 5 χώρες του Προγράμματος (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία και Σερβία) στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για τους ΠΔΒ, ενισχύοντας το καινοτόμο δυναμικό τους και κοινωνικό αντίκτυπο.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

 • να υποστηρίξει την έρευνα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας για τους ΠΔΒ για την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες δεξιοτήτων της δημιουργικής οικονομίας, την καινοτομία και την αξία της αειφορίας
 • να ξεκινήσει η διασταυρούμενη γονιμοποίηση μεταξύ επιχειρήσεων / οικονομικών, τεχνών, κληρονομιάς, πληροφορικής και μελετών για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που ενσωματώνουν πλήρως τα θέματα της καινοτομίας και της διαχείρισης αλλαγών, διατομεακή συνεργασία, πολιτιστική συν-δημιουργία, δημιουργικές τεχνολογίες και πολιτιστική επιχειρηματικότητα το διδακτικό / εκπαιδευτικό υλικό
 • να αναπτυχθεί ένα μοντέλο εταιρικής σχέσης των Πανεπιστημίων με την αγορά για την προώθηση της επώασης, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ΠΔΒ, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικών οδών για παραδοσιακά και μη παραδοσιακοί μαθητές
 • να συμβάλει στη δημιουργία λειτουργικών δημιουργικών συνεργασιών μεταξύ ΑΕΙ, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών για τη διατήρηση της καινοτομίας και των επιπτώσεων της δημιουργικής οικονομίας
 • να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ολοκληρωμένων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών με πρωτοβουλίες επίδειξης, πιλοτικές εκπαιδεύσεις και την ανάπτυξη μιας πιλοτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα για τους ΠΔΒ

Η κύρια ομάδα-στόχος είναι πανεπιστημιακά τμήματα και οι φοιτητές στους τομείς των ΠΔΒ, των τεχνών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τουρισμού, της διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας. Μια δευτερεύουσα ομάδα-στόχος είναι ανεξάρτητοι ερευνητές, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και διευθυντές σε ΠΔΒ που θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σχετικά με τη διαχείριση των ΠΔΒ μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης με διαδικτυακά μαθήματα και τη βάση δεδομένων περιπτωσιολογικών μελετών.
Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πνευματικών αποτελεσμάτων, διακρατικές συναντήσεις έργων, δραστηριότητες αειφορίας, δραστηριότητες διάδοσης, ένα διεθνές πρόγραμμα σπουδών και δραστηριότητες αξιολόγησης. Τα κύρια αποτελέσματα και αποτελέσματα του έργου είναι:

 • Μία βάση δεδομένων ορθών πρακτικών και χάρτης πορείας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους ΠΔΒ.
 • Προγράμματα μαθημάτων «Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα σε ΠΔΒ»
 • Διδακτικό / εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα «Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα σε ΠΔΒ»
 • Μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης στη διαχείριση και επιχειρηματικότητα σε ΠΔΒ σχετικά με μη τεχνολογικές καινοτομίες
 • ‘Ένα μοντέλο για την εταιρική σχέση Πανεπιστημίων – αγοράς για την προώθηση της επώασης, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ΠΔΒ, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικών διαδρομών για παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς μαθητές
 • 5 συνέδρια δημιουργικών συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο στις 5 χώρες του έργου
 • Διεθνές πρόγραμμα εντατικής μελέτης και εθνικές πιλοτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες
 • 5 ομάδες εστίασης με ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς επιχειρηματίες, ΜΜΕ σε ΠΔΒ, ΜΚΟ και έναν εκπρόσωπο τοπικών δημόσιων αρχών σε κάθε χώρα του έργου
 • ομότιμη καθοδήγηση για ιδέες εκκίνησης σε ΠΔΒ


Ο προβλεπόμενος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου είναι:

 • να επιβεβαιώσει εκ νέου την αξιοπιστία των ΠΔΒ ως καινοτόμων, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων τομέων
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων των ΠΔΒ και αυξάνουν τη θετική επίδραση στις άλλες βιομηχανίες και την κοινωνία
 • να συμβάλει στη δημιουργία πανεπιστημιακών δημιουργικών συνεργασιών με συμμετοχή επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, την υποστήριξη των ΠΔΒ εντός των κοινοτήτων και των περιφερειών
 • να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων στη διαχείριση των ΚΠΕ μεταξύ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιφερειών

Ακολουθήστε την εργασία μας στην ιστοσελίδα μας www.fenice-project.eu και μέσω facebook https://www.facebook.com/ProjectFENICE

SSE

Αντικείμενο έργου Senior Social Entrepreneurship

Οι ηλικιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που φιλοδοξούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν με την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που γερνούν ενεργά αλλά χρειάζονται τις απαραίτητες δεξιότητες για να ζήσουν πλήρως στην κοινωνία της πληροφορίας.

Οι συνθήκες, η εμπειρία και οι κοινωνικοί δεσμοί τους καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλους για την έναρξη ή τη διατήρηση έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που διαρθρώνουν τις κοινότητες, εκμεταλλεύονται την εμπειρία της ομάδας και τις δεσμεύουν ενεργά στο μέλλον των κοινωνιών.

Έτσι, ο γενικός στόχος του έργου SSE είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τους ηλικιωμένους, ιδίως για τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό οικονομικής συμμετοχής είναι σχεδόν το μισό από αυτό των ανδρών στην ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

– Να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων και να παρακινήσει τους ηλικιωμένους να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία

– Να αναπτύξει ένα πακέτο εκπαιδευτικών κυρίως πόρων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα των ηλικιωμένων

–  Να σχεδιάσει διαδραστικά διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης Αυτό το έργο περιλαμβάνει κοινότητες, εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων, οργανισμούς ανθρώπινου δυναμικού και ηλικιωμένους που έχουν κίνητρα να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να ενεργούν ως μέντορες. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην κοινωνική έρευνα και ως εκπαιδευτικοί πάροχοι και θα υλοποιήσουν αυτό το έργο κατά την περίοδο 2019-2021.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Διαδραστικά Διαδικτυακά Μαθήματα για την Κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με στόχο τα κενά γνώσεων σχετικά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας για όσους έχουν περάσει την επαγγελματική τους ζωή ως εργαζόμενοι.

• Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας: διαδικτυακά εργαλεία και διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία

• Ολοκληρωμένη εφαρμογή για smartphone και κινητές συσκευές.

Ιστότοπος: www.senior-social.uma.es

WBS

Αντικείμενο: To έργο Workplace Basic Skills (WBS) Training for Low-Skilled Migrants απευθύνεται σε μετανάστες με χαμηλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων στην αριθμητική, γραφή προκειμένου να τις βελτιώσουν.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν –την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών (Οδηγίες) για εκπαιδευτές, –την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, –την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση καθώς και εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ο ρόλος της GUnet: Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 1/11/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet43.810

Χρηματοδότηση: Erasmus+