Smart Patients Holistic Empowerment of Citizens to Become Expert in Their Own Health

Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Κροατία στο πλαίσιο του Erasmus+
Ένα συγκεκριμένο θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία είναι “η ενδυνάμωση των πολιτών – τοποθετούνται δηλαδή οι ασθενείς στο επίκεντρο του συστήματος και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαχείριση των δικών τους αναγκών υγειονομικής περίθαλψης». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μείνει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου. Το άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα «έξυπνος ασθενής”.

Therapy 2.0 – Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives

Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Γερμανία στο πλαίσιο του Erasmus+

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τη χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στις διεργασίες της θεραπευτικής και συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα,

 • Θα καταρτίσει επαγγελματίες για το πώς να χρησιμοποιούν τις online στρατηγικές ως μέρος της πρακτικής τους.
 • Θα παρέχει ανεπίσημες, άτυπες, κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν θεραπευτές να διατηρούν καλές πρακτικές, όταν πρόκειται για online θεραπεία, και πώς διασφαλίζεται ότι η πλήρης έλλειψη οπτικής ή λεκτικής επικοινωνίας δεν θα επηρεάσει αρνητικά το μήνυμα, όπως το αντιλαμβάνεται ο πελάτης, που αφορά τη θεραπεία.
 • Θα εξηγήσει πώς η “η-συμβουλευτική» και «η-θεραπεία» μπορεί να εφαρμοστεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχικής υγείας, on-line μέσω των κοινωνικών μέσων ή επικοινωνία μέσω υπολογιστή μεταξύ ενός θεραπευτή ή σύμβουλου και του πελάτη.

Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Περίοδος: 1/2013 – 10/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» στοχεύει στην οριζόντια υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με τις δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό.

Youth Counseling against Radicalization an Holistic Approach to support Vulnerable Adolescents (YCARe)

Περίοδος: 1/12/2015 – 30/11/2017

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

Αντικείμενο:

 • Συμβουλευτική Νεολαίας κατά της ριζοσπαστικοποίησης: (YCARE),
 • Ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης όσο αφορά στην ριζοσπαστικοποίηση και στις σχετικές ανάγκες των επαγγελματιών και των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της συμβουλευτικής της νεολαίας. Ακολουθείται  μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των ευάλωτων εφήβων.

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση

Περίοδος: 9/2012 – 9/2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σειράς οριζόντιων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες-πληροφοριακά συστήματα:

 1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) (Υποέργο 1)

Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, πέραν της αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ιδρυμάτων της Γ’ θμιας θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και παρακολούθηση σημαντικών δεικτών λειτουργίας των Παν/μιων και ΤΕΙ της χώρας κατά τρόπο που αυτοί να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους αρμόδιους φορείς αλλά και σε όλους τους πολίτες.

Health and Social Care Promotion Materials That Focus on Intimacy and Sexuality in the Third Age (INTIMAGE)

Περίοδος: 9/2014 – 8/2016

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

 • Αντικείμενο: Aφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας όσο αφορά την σεξουαλικότητα και συντροφικότητα.
 • Ο ρόλος της GUnet: Θα παρέχει την υπηρεσία φιλοξενίας του online υλικού βασισμένη στο Open eClass και τηλεσυνεργασίας στη αντίστοιχη πλατφόρμα
 • URL: www.intimage.eu & http://etraining.intimage.gunet.gr

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Περίοδος: 7/2014 – 10/2014

Χρηματοδότηση: ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. –ΙΠΕΜ ΔΟΕ

 • Συμμετοχή στην Ανάλυση Απαιτήσεων Έργου σε σχέση με τη ζητούμενη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη και παραμετροποίηση της πλατφόρμας open eclass για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Συμμετοχή στην υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας και στις υπηρεσίες υποστήριξης για την πλατφόρμα  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Συμμετοχή στην εγγύηση για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π για την κατάρτιση τεχνικών αναλυτικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

Περίοδος: 7/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: ΑΔΙΠ-Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση και η χρήση των νέων τεχνολογιών λογισμικού ώστε η ΑΔΙΠ να επιτύχει στην αποστολή της με τον πιο αποτελεσματικό, έγκυρο και αποδοτικό τρόπο.

Στο παρόν υποέργο προτείνεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ποιότητας, που θα αποτελέσει το σημαντικό μοχλό υποστήριξης του εθνικού συστήματος διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

PRISSM – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Περίοδος: 1/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm, EETAA

Το έργο PRISSM αφορά στην «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη» (“Promotion of Integration in the Planning and Provision of Social Services within Local Authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development”).

ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ

Περίοδος: 1/2014 – 5/2014

Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης

Σκοπός της Πράξης ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ είναι η κατάρτιση 50 ιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στην περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξη κατά την θεραπεία ασθενών με καρκίνο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη δικτύου ολοκληρωμένων ογκολογικών υπηρεσιών στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας. Εκτιμάται ότι το 90% των υπηρεσιών παρηγορητικής-ανακούφισης ασθενών θα μπορούσε να παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, αν ήταν εκπαιδευμένοι ειδικά.Το ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ θα έχει ως κέντρο την Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Κρήτης (ΠΝΗ)  και θα συμμετάσχουν δομές  Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και άλλων δομών ΠΦΥ στην Περιφέρεια της Κρήτης