Health and Social Care Promotion Materials That Focus on Intimacy and Sexuality in the Third Age (INTIMAGE)

Περίοδος: 9/2014 – 8/2016

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

  • Αντικείμενο: Aφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας όσο αφορά την σεξουαλικότητα και συντροφικότητα.
  • Ο ρόλος της GUnet: Θα παρέχει την υπηρεσία φιλοξενίας του online υλικού βασισμένη στο Open eClass και τηλεσυνεργασίας στη αντίστοιχη πλατφόρμα
  • URL: www.intimage.eu & http://etraining.intimage.gunet.gr

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Περίοδος: 7/2014 – 10/2014

Χρηματοδότηση: ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. –ΙΠΕΜ ΔΟΕ

  • Συμμετοχή στην Ανάλυση Απαιτήσεων Έργου σε σχέση με τη ζητούμενη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη και παραμετροποίηση της πλατφόρμας open eclass για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Συμμετοχή στην υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας και στις υπηρεσίες υποστήριξης για την πλατφόρμα  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Συμμετοχή στην εγγύηση για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π για την κατάρτιση τεχνικών αναλυτικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

Περίοδος: 7/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: ΑΔΙΠ-Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση και η χρήση των νέων τεχνολογιών λογισμικού ώστε η ΑΔΙΠ να επιτύχει στην αποστολή της με τον πιο αποτελεσματικό, έγκυρο και αποδοτικό τρόπο.

Στο παρόν υποέργο προτείνεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ποιότητας, που θα αποτελέσει το σημαντικό μοχλό υποστήριξης του εθνικού συστήματος διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

PRISSM – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Περίοδος: 1/2014 – 9/2014

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm, EETAA

Το έργο PRISSM αφορά στην «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων – Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη» (“Promotion of Integration in the Planning and Provision of Social Services within Local Authorities through municipal staff vocational training- A Lever for Local Development”).

ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ

Περίοδος: 1/2014 – 5/2014

Χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης

Σκοπός της Πράξης ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ είναι η κατάρτιση 50 ιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στην περιφέρεια Κρήτης για την υποστήριξη κατά την θεραπεία ασθενών με καρκίνο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη δικτύου ολοκληρωμένων ογκολογικών υπηρεσιών στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας. Εκτιμάται ότι το 90% των υπηρεσιών παρηγορητικής-ανακούφισης ασθενών θα μπορούσε να παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, αν ήταν εκπαιδευμένοι ειδικά.Το ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ θα έχει ως κέντρο την Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Κρήτης (ΠΝΗ)  και θα συμμετάσχουν δομές  Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και άλλων δομών ΠΦΥ στην Περιφέρεια της Κρήτης

Social Literacy Training for Public Sector Staff

Περίοδος: 1/2013 – 3/2015

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

O Κοινωνικός Αλφαβητισμός αφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, γνώσεων και θετικών ανθρώπινων αξιών που προκαλούν την επιθυμία και την ικανότητα στον άνθρωπο να δρα θετικά και υπεύθυνα σε μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά στις μέρες μας ο όρος αφορά στην απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση που συνδέονται με την προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς και την ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ορθή συμπεριφορά και γλώσσα​, δηλαδή, με τη χρήση κυρίαρχου λόγου, οι κοινωνικά-εγγράμματοι πολίτες καταφέρνουν να  ανοίγουν δρόμους προς τα κοινωνικά αγαθά και τις εξουσίες της κοινωνίας.

RESILIENCE – a key skill for education and job

Περίοδος: 12/2012 – 11/2014

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Το έργο αυτό διερευνά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να «ανακάμπτουν» από προκλήσεις της ζωής όπως η ανεργία, με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα online σύνολο «εργαλείων» που θα συμπεριλαμβάνει κάποιες θετικές προσεγγίσεις προαγωγής της υγείας, ένα σχήμα συνεντεύξεων για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και παροχή συμβουλών.

ARTIP – Awareness Raising and Training for the Istanbul Protocol

Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σκοπός του προγράμματος ήταν  να αυξηθεί, στις ευρωπαϊκές χώρες, η γνώση και η πραγματική  χρήστη του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, ενός εγχειριδίου, που έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ, για την έρευνα και την τεκμηρίωση των υποθέσεων καταγγελιών βασανιστηρίων  και άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Με επικεφαλή το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μέσω του δικτυακού τόπου και των εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων, παρέχεται  το υλικό στους ενδιαφερόμενους λειτουργούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς.

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Καταλόγου και Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Το έργο αφορά στη:

  1. διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μητρώου των μελών ενός ιδρύματος, με μία ενιαία ιδρυματική υπηρεσία καταλόγου η οποία θα αναπαριστά τα πρωτογενή διαθέσιμα στοιχεία των μελών του ιδρύματος με αξιόπιστο και ομοιόμορφο τρόπο
  1. ενίσχυση της Υποδομής Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης της ΕΔΕΤ (http://aai.grnet.gr) και η διεύρυνση της βάσης των πιστοποιημένων μελών των ιδρυμάτων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες της ομοσπονδίας της ΕΔΕΤ μέσω των αντίστοιχων ιδρυματικών παρόχων ταυτότητας (Identity Providers)

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ/ΙΤΑ

Περίοδος: 4/2009 – 9/2009

Χρηματοδότηση: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ – ΙΤΑ (http://elearn.kedke.gr) τόσο σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και διανομής πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»