Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet (Πρόσκληση 98)

Περίοδος: 5/2005 – 9/2006

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

το έργο αφορούσε στην Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet, Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και στην Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του. Το έργο αποτελείτο από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 1: Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων του GUnet
Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας διοργανώθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης εκπαίδευσης μηχανικών/τεχνικών των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων των φορέων της GUnet σε θέματα που σχετίζονται με υπηρεσίες παραγωγής πολυμέσων και υποστήριξης τηλεκπαίδευσης.

Οριζόντια δράση δικτύων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – GUnet (ΕΠ ΚτΠ/Γ΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 11/2002 – 4/2004

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τη συντονισμένη ανάπτυξη  οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση υποδομής για  :

  • Τη δημιουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης ως σημείο αναφοράς όλων των αιθουσών τηλεκπαίδευσης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ενός χώρας καθώς και βασικό εργαλείο διάχυσης τεχνογνωσίας και μέσο επικοινωνίας των μελών ενός Gunet. Η εν λόγω αίθουσα αποτελεί και το κέντρο παραγωγής ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την ανάπτυξη οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών.

Προηγμένες Υπηρεσίες Δικτύου Κορμού για την Ακαδημαϊκή κοινότητα (ΕΠ ΚτΠ/Γ΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 12/2002 – 6/2003

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του δικτύου κορμού του Ακαδημαϊκού Δικτύου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η αναβάθμιση σε  γραμμές τεχνολογίας SDH ταχυτήτων 34-155 Mbps αποτελούσε προϋπόθεση για τη χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων στο Διαδίκτυο με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων (τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-εργασία, κτλ.), στην υποστήριξη υπερ-υπολογιστικών κέντρων, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, την περαιτέρω ανάπτυξη των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση του λογισμικού περιεχομένου στην Γ’ θμια.

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τους Φορείς του «Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)»

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το παρόν έργο αποτελεί τη συνέχεια του έργου «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης & Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» που χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Αξιοποιώντας, τόσο την εμπειρία του παρελθόντος, όσο και το έμψυχο δυναμικό των Ιδρυμάτων-μελών (όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), θα υλοποιηθούν προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και χρήσης προηγμένων εφαρμογών από τους χρήστες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες δικτύου Κορμού για την Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε οριζόντια δράση 18 AEI και 14 ΤΕΙ τους χώρας και στόχο το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη τους λειτουργικά και τεχνολογικά προηγμένου Ακαδημαϊκού Δικτύου με πανελλαδική εμβέλεια, προσβάσιμο από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα τους χώρας με δικτυακές υποδομές κορμού υψηλών ταχυτήτων, παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής και πρόσβαση στο Internet. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση-Σχεδιασμό και εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών του Ακαδημαϊκού δικτύου και των παρεχομένων τηλεματικών υπηρεσιών του:
  2. Υλοποίηση των επιμέρους συστημάτων τους