Διάρκεια:1/2018-12/2020

Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ColMOOC είναι ένα καινοτόμο έργο ERASMUS+ KA2 που αφορά στις δράσεις Συμμαχίες Γνώσης (KnowledgeAlliances). Το έργο εστιάζει στην τριτοβάθμια ακαδημαϊκή εκπαίδευση στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών γνώσης και εκπαίδευσης που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω της ανάπτυξης Συνεργατικών Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθήματων-ColMOOCs (Collaborative Massive Open Online Courses). Βασική προτεραιότητα του έργου αποτελεί η προσθήκη σε μαθήματα τύπου MOOC επιπλέον λειτουργικότητας ώστε να καταστούν περισσότερο συνεργατικά, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές και κινητοποιώντας τους εκπαιδευόμενους για περισσότερο ενεργή ενασχόληση και συμμετοχή.

Επιπρόσθετα στοχεύει στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα μαθήματα τύπου MOOCόπως: (i) το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των μαθητών, (ii) την περιορισμένη συμμετοχή των διδασκόντων κατά τη φάση της παράδοσης και (iii) την έλλειψη προσαρμοστικότητας στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων.Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας για τα MOOC μέσα από ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο
  • Ενσωμάτωση πρακτόρων επικοινωνίας (ConversationalΑgents)
  • Ενσωμάτωση κατάλληλων στοιχείων εκπαιδευτικής ανάλυσης (LearningΑnalytics)
  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη τριών πιλοτικών MOOCώστε να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις

Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών που ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα σε όλα τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και οργανισμούς