Έργο Mobile Money

Ένα σημαντικό έργο Erasmus+ ξεκίνησε στο τέλος του 2023, με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων κινητού χρήματος.

Η Asociatia Four Change, σε συνεργασία με τις εταιρείες Zavod IZRIIS (Σλοβενία), E-SENIORS (Γαλλία), Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (Ελλάδα), Asociatia Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (Ρουμανία) και Fundació Gesmed (Ισπανία), υπέβαλε αίτηση και ανέπτυξε το έργο MOBILE MONEY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA220-ADU – Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το MOBILE MONEY στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων διαχείρισης χρημάτων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. Το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία κατάρτισης με τη χρήση τεχνικών μάθησης με πράξη με μια παιγνιώδη προσέγγιση για την παροχή κατάρτισης σε ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον προσομοίωσης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών και των δισταγμών, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση λύσεις με την χρήση του έξυπνου κινητού τους στην καθημερινή τους ζωή.

Με περίπου 90 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ-27, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, η ανάγκη για ψηφιακές λύσεις χωρίς αποκλεισμούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το MOBILE MONEY στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ένταξης και του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων πολιτών.

Το έργο MOBILE MONEY αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας: Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων για τη χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας στη διαχείριση χρημάτων και τη διενέργεια συναλλαγών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου “Εκπαιδευτικού Εργαλείου Διαχείρισης Χρημάτων μέσω κινητών συσκευών” για την προώθηση της άμεσης απόκτησης δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας.

Προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας: Το έργο δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με την αύξηση της αυτονομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας την καλύτερη επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας: Το MOBILE MONEY σχεδιάζει μια ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης, ψηφιακής και μικτής μάθησης.

Με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, το έργο MOBILE MONEY επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, την ευημερία και την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε αγαθά και υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοθέση του έργου: elderlymobilemoney.eu

Δελτίο Τύπου – Έργο Mobile Money

Αθήνα, 15 Απριλίου 2024 – Ένα σημαντικό έργο Erasmus+ ξεκίνησε στο τέλος του 2023, με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων κινητού χρήματος.

Η Asociatia Four Change, σε συνεργασία με τις εταιρείες Zavod IZRIIS (Σλοβενία), E-SENIORS (Γαλλία), Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (Ελλάδα), Asociatia Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (Ρουμανία) και Fundació Gesmed (Ισπανία), υπέβαλε αίτηση και ανέπτυξε το έργο MOBILE MONEY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA220-ADU – Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το MOBILE MONEY στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στη χρήση λύσεων διαχείρισης χρημάτων μέσω έξυπνων κινητών συσκευών. Το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία κατάρτισης με τη χρήση τεχνικών μάθησης με πράξη με μια παιγνιώδη προσέγγιση για την παροχή κατάρτισης σε ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον προσομοίωσης. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών και των δισταγμών, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση λύσεις με την χρήση του έξυπνου κινητού τους στην καθημερινή τους ζωή.

Με περίπου 90 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ-27, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, η ανάγκη για ψηφιακές λύσεις χωρίς αποκλεισμούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το MOBILE MONEY στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ένταξης και του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων πολιτών.

Το έργο MOBILE MONEY αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας: Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων για τη χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας στη διαχείριση χρημάτων και τη διενέργεια συναλλαγών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου “Εκπαιδευτικού Εργαλείου Διαχείρισης Χρημάτων μέσω κινητών συσκευών” για την προώθηση της άμεσης απόκτησης δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας.

Προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας: Το έργο δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με την αύξηση της αυτονομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιτρέποντας την καλύτερη επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας: Το MOBILE MONEY σχεδιάζει μια ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης, ψηφιακής και μικτής μάθησης.

Με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, το έργο MOBILE MONEY επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, την ευημερία και την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε αγαθά και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ή επισκεφτείτε την ιστοθέση του έργου: https://elderlymobilemoney.eu/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη ως 10 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Η GUnet στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός/ανάπτυξη υλοποίηση της υπηρεσίας eDiplomas» της Πράξης «Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149207 (το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου με  9 Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο «Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149207, για την κάλυψη των αναγκών του και καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να υποβάλουν Προτάσεις σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.

Η πρόσκληση αφορά:

  • 3 Back- end Developers
  • 4 Front- end Developers
  • 1 Μηχανικό DevOps
  • 2 Τεχνικούς για την εξυπηρέτηση προσωπικού

Λήξη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 18/9/2023, 15:00

Πρόσκληση

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 6, Αύγουστος 2023

Στο έργο European Heart, το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε για χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στα μαθήματα ιστορίας και ηθικής, στην πολιτική εκπαίδευση και σε διεπιστημονικά έργα. Αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί πλέον με επιτυχία τον Αύγουστο του 2023. Καθόλη τη διάρκεια του έργου European (09/2020 – 08/2023), οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια σχέση ενσυναίσθησης με τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας μια συναισθηματικήενσυναισθητική προσέγγιση, ενώ κερδίζουν μια κριτική απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.
Με την ολοκλήρωση του έργου, όλα τα προϊόντα του είναι διαθέσιμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που αποτελεί ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης στο σύνδεσμο: https://training.europeanheart.eu/ Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέσω της εφαρμογής για κινητά Android: European Heart. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαιδευτικό υλικό για θέματα βασικών αναγκών, ενσυναίσθησης και δημοκρατίας με μορφή φυλλαδίων και
βιβλίων εργασίας, το ομαδικό παιχνίδι «Active Citizen Team Game», διαδραστικές παρουσιάσεις PowerPoint, μια διαδικτυακή παρουσίαση για εργασία στην τάξη, καθώς και διασκεδαστικές ευκαιρίες για επανάληψη με τη μορφή quizzes. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ελληνικά και περιλαμβάνει:

1.Την «Εργαλειοθήκη Ανάγκες και Στρατηγικές για Μαθητές» ηλικία 13-16 που εξοικειώνει τους νέους με τις πέντε βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser και καταδεικνύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες (download).

2.Τα βιβλία εργασιών «Μαθαίνοντας από την Ιστορία»(LINK) που αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικούς ιστορίας. Πέντε διαφορετικά ιστορικά επεισόδια καλούν τους μαθητές να βιώσουν την ιστορία και να μπουν στο ρόλο των ενεργών προσώπων.

3.Τέσσερα από τα ιστορικά επεισόδια ζωντανεύουν ως ταινίες μικρού μήκους που αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν από μαθητές. Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα επεισόδια ή ανεξάρτητα από το βιβλίο εργασίας.

4.Το ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι Active Citizen Team Game (LINK) επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων για σημαντικά ερωτήματα του μέλλοντός μας σε τέσσερα επίπεδα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι πίνακες και οι κάρτες για το παιχνίδι ACT καθώς και ένας οδηγός για μαθητές και ένα εγχειρίδιο για δασκάλους που μπορούν να εκτυπωθούν.

5.Ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς (LINK) παρέχει μια συμπυκνωμένη επισκόπηση των βασικών εννοιών του έργου, ευκαιρίες αναστοχασμού για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις δικές τους ανάγκες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, περιγραφές όλων των εκπαιδευτικών υλικών, ένα φυλλάδιο για τη δημοκρατική σχολική κουλτούρα και περαιτέρω πρακτικές εφαρμογές του εκπαιδευτικού υλικού του έργου.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 6, εδώ.

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 5, Ιούνιος 2023

Στο έργο European Heart (Έναρξη: 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν μέσω μιας συναισθηματικής-ενσυναισθητικής προσέγγιση που βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες να αναπτύξουν μια ενσυναισθητική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, κερδίζοντας παράλληλα μια κριτική απόσταση από τη συναισθηματοποιητική ρητορική.

Την άνοιξη του 2023, ολοκληρώθηκαν τα νέα μας προϊόντα: Ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ενότητα για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους ανάγκες στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός παρέχει μια περιγραφή όλων των υλικών του European Heart και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, μια ενότητα για τις δημοκρατικές αξίες στη σχολική κουλτούρα και
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για τις πολλές χρήσεις των προϊόντων του European Heart στα σχολεία.

Ο Οδηγός των Εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμος για λήψη στον δικτυακό τόπο του έργου. Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης (https://training.european-heart.eu/) συλλέγει όλα τα αποτελέσματά μας σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και εκπρόσωποι εξωσχολικών φορέων νεολαίας, θα βρουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον ποικίλο υλικό γύρω από τα θέματα των βασικών αναγκών, της ενσυναίσθησης και της δημοκρατίας. Περιλαμβάνονται όλα τα
φυλλάδια και τα τετράδια εργασίας, το ομαδικό παιχνίδι “Ενεργός Πολίτης”, διαδραστικές παρουσιάσεις PowerPoint και μια παρουσίαση για την εργασία στην τάξη, καθώς και διασκεδαστικές ευκαιρίες ενίσχυσης της μάθησης με τη μορφή κουίζ. Τώρα αξιολογούμε τόσο τον Οδηγό για Εκπαιδευτικούς όσο και την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 5, εδώ.

SoCraTest Δελτίο Ενημέρωσης 3, Ιούνιος 2023

Ο γενικός στόχος του έργου SoCrATest – Αξιολόγηση και Έλεγχος Ήπιων Δεξιοτήτων & Δημιουργικότητας για Εθελοντές σε Περιόδους Κρίσης είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συγκεκριμένοι στόχοι του SoCrATest είναι:

– η δημιουργία εργαλείων για την Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Ήπιων Δεξιοτήτων και της Δημιουργικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους Ήπιες Δεξιότητες, να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της σημασίας των Ήπιων Δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη τυπικές ικανότητες μέσα από τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων·

– η ανάπτυξη εργαλείων Αυτοπροώθησης που θα βοηθούν τους εθελοντές στην προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων τους που έχουν αποκτήσει με τον εθελοντισμό και θα παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρουσίαση και αξιοποίηση των ήπιων δεξιοτήτων τους·

– η διάθεση του υλικού αυτού διαδικτυακά μέσω μιας πολύγλωσσης και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κινητών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα, όπου κάποια μέρη του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμα ως podcasts ή θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από έξυπνους οικιακούς βοηθούς φωνής όπως η Alexa ή η Siri.

Mάθετε περισσότερα εδώ.

FENICE | Δελτίο Τύπου 2 | Απρίλιος 2023

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 5 ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Βάρνας στη Βουλγαρία (Varna University of Management, Bulgaria) μεταξύ 24 και 28 Απριλίου 2023. 15 φοιτητές και 7 καθηγητές από 5 χώρες – Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σερβία και Ρουμανία – συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η εστίαση αυτής της διεπιστημονικής κατάρτισης ήταν στις ιδιαιτερότητες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα δημιουργικό επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι θεματικές παρουσιάσεις εισήγαγαν τις βασικές έννοιες για τις τέχνες και τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία συνεργασιών/συμπράξεων, τη διαχείριση ομάδων και τις αλλαγές. Οι πρακτικές δραστηριότητες περιλάμβαναν ασκήσεις με στόχο την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και των κινήτρων, τη συζήτηση περιπτωσιολογικών μελετών και την επίλυση προβλημάτων από μία πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Οι επισκέψεις σε τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα προκάλεσαν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για μια λειτουργική επιχείρηση.

Η κατάρτιση αυτή έκανε πράξη και επαλήθευσε την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «FENICE: Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης», το οποίο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν 4 μαθήματα για εκπαιδεύσεις διάρκειας 30 και 15 ωρών που αποτελούνται από αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρηματικών σπουδών καθώς και στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των μαθητών και των επαγγελματιών αντίστοιχα. Τα θέματα και τα περιεχόμενα αναπτύχθηκαν από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων και ερευνητών, καλύπτοντας τις διαφορετικές προοπτικές και τις πολύπλευρες πτυχές των Πολιτιστικών και Δημιουργικών βιομηχανιών. Τα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς – ιδίως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης – να τα εφαρμόσουν στην πρακτική τους.

Επιπλέον, το έργο FENICE προσφέρει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω φυτωρίων, νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Το μοντέλο περιγράφει εφικτές εναλλακτικές συνεργασίες/συμπράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα προϊόντα του μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου στη διεύθυνση fenice-project.eu και training.fenice-project.eu.

Invitation

It is with great pleasure that we invite you to attend online the

Creative Conference for the projects FENICE AND CENTAUR

Please download the invitation and conference program from here.

  • Date/Hour: Monday 20th February 2023, 08:00 CET
  • Type: Online, follow this link.
  • Language: English

Centaur – Ενημερωτικό Δελτίο 4

Φεβρουάριος 2023

Τα τελευταία νέα του έργου CENTAUR


Καθώς το έργο ολοκληρώνεται σύντομα, η κοινοπραξία του CENTAUR εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει όχι μόνο την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και την ευρεία διάδοσή του στην κοινότητα, σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό τον λόγο, έχουν προγραμματιστεί πολλαπλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις στην Αυστρία, την Κύπρο και την Ισλανδία, ενώ αναμένονται και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Γερμανία, Ελλάδα). Σκοπός αυτών των ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων είναι η προβολή του έργου σε μέλη των ομάδων-στόχων καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το έργο και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και να συμμετάσχουν σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στις 20-21 Φεβρουαρίου 2023, η τελευταία συνάντηση των εταίρων, κατά την οποία θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης και να συζητήσουν τα τρέχοντα ζητήματα αναφορικά με την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και να αξιολογήσουν τη συνολική πρόοδό του.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

CRISISS Δελτίου Τύπου 2, Δεκέμβριος 2022

Το ευρωπαϊκό έργο CRISISS – Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων και Επικύρωση ικανοτήτων για Εθελοντές σε Διεθνική Κρίση ολοκληρώνεται στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022. Το έργο ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων που απευθύνονται σε εθελόντριες και εθελοντές καθώς και σε οργανισμούς που τις/τους απασχολούν.

Το κύριο εργαλείο που παρέχεται είναι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης (CRISISS Soft-Skills Self-Assessment Tool) των ήπιων, μη τεχνικών, κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτούν ή ενισχύουν οι εθελοντές κατά την συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα. Είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο εδώ.

To εν λόγω εργαλείο παρέχει στις εθελόντριες και τους εθελοντές τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και καταγράφουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες τους ως μέρος της προσωπικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον της αναγνώρισης των δεξιοτήτων, τo Εργαλείο παρέχει, δωρεάν, σε έναν/μία εθελοντή/εθελόντρια ένα πιστοποιητικό το οποίο αποτελεί ένα είδος «αυτό-αξιολόγησης» των ήπιων δεξιοτήτων του/της και το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στα έγγραφα της αίτησης κάλυψης μιας θέσης εργασίας.

To δεύτερο εργαλείο είναι το εργαλείο αυτοπροώθησης για εθελοντική συμμετοχή που έχει σκοπό να δώσει στους εθελοντές μια πληθώρα ιδεών για το πώς να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε κρίσεις και να παράσχει πρόσβαση μέσω ψηφιακών πηγών σε άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλη την Ευρώπη. Είναι διαθέσιμο εδώ.

Επιπλέον, των δύο εργαλείων, έχει αναπτυχθεί μία πολυμεσική βιβλιοθήκη όπου εξηγούνται οι κύριες ήπιες κοινωνικές δεξιότητες. Οι επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες τόσο σε ηχητική μορφή όσο και σε μορφή κειμένου. Οι τελευταίες, συμπεριλαμβάνονται ως σύνδεσμοι στα αποτελέσματα που εξάγει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης.

Τέλος, έχουν αναπτυχθεί δύο εφαρμογές. Η πρώτη είναι μία Mobile App και η δεύτερη μία εφαρμογή Alexa η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από συσκευές που υποστηρίζουν το Alexa.

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα https://tools.crisiss.eu για να επισκεφτείτε τα εργαλεία, την πολυμεσική βιβλιοθήκη και κατεβάσετε τις εφαρμογές.

Μάθετε περισσότερα παρακολουθώντας το βίντεο της σχετικής εκδήλωσης στο σύνδεσμο εδώ.

Website: www.crisiss.eu, https://tools.crisiss.eu