European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 6, Αύγουστος 2023

Στο έργο European Heart, το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε για χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στα μαθήματα ιστορίας και ηθικής, στην πολιτική εκπαίδευση και σε διεπιστημονικά έργα. Αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί πλέον με επιτυχία τον Αύγουστο του 2023. Καθόλη τη διάρκεια του έργου European (09/2020 – 08/2023), οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια σχέση ενσυναίσθησης με τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας μια συναισθηματικήενσυναισθητική προσέγγιση, ενώ κερδίζουν μια κριτική απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.
Με την ολοκλήρωση του έργου, όλα τα προϊόντα του είναι διαθέσιμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που αποτελεί ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης στο σύνδεσμο: https://training.europeanheart.eu/ Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέσω της εφαρμογής για κινητά Android: European Heart. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαιδευτικό υλικό για θέματα βασικών αναγκών, ενσυναίσθησης και δημοκρατίας με μορφή φυλλαδίων και
βιβλίων εργασίας, το ομαδικό παιχνίδι «Active Citizen Team Game», διαδραστικές παρουσιάσεις PowerPoint, μια διαδικτυακή παρουσίαση για εργασία στην τάξη, καθώς και διασκεδαστικές ευκαιρίες για επανάληψη με τη μορφή quizzes. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ελληνικά και περιλαμβάνει:

1.Την «Εργαλειοθήκη Ανάγκες και Στρατηγικές για Μαθητές» ηλικία 13-16 που εξοικειώνει τους νέους με τις πέντε βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser και καταδεικνύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες (download).

2.Τα βιβλία εργασιών «Μαθαίνοντας από την Ιστορία»(LINK) που αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικούς ιστορίας. Πέντε διαφορετικά ιστορικά επεισόδια καλούν τους μαθητές να βιώσουν την ιστορία και να μπουν στο ρόλο των ενεργών προσώπων.

3.Τέσσερα από τα ιστορικά επεισόδια ζωντανεύουν ως ταινίες μικρού μήκους που αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν από μαθητές. Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα επεισόδια ή ανεξάρτητα από το βιβλίο εργασίας.

4.Το ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι Active Citizen Team Game (LINK) επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων για σημαντικά ερωτήματα του μέλλοντός μας σε τέσσερα επίπεδα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι πίνακες και οι κάρτες για το παιχνίδι ACT καθώς και ένας οδηγός για μαθητές και ένα εγχειρίδιο για δασκάλους που μπορούν να εκτυπωθούν.

5.Ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς (LINK) παρέχει μια συμπυκνωμένη επισκόπηση των βασικών εννοιών του έργου, ευκαιρίες αναστοχασμού για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις δικές τους ανάγκες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, περιγραφές όλων των εκπαιδευτικών υλικών, ένα φυλλάδιο για τη δημοκρατική σχολική κουλτούρα και περαιτέρω πρακτικές εφαρμογές του εκπαιδευτικού υλικού του έργου.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 6, εδώ.

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 5, Ιούνιος 2023

Στο έργο European Heart (Έναρξη: 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν μέσω μιας συναισθηματικής-ενσυναισθητικής προσέγγιση που βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες να αναπτύξουν μια ενσυναισθητική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, κερδίζοντας παράλληλα μια κριτική απόσταση από τη συναισθηματοποιητική ρητορική.

Την άνοιξη του 2023, ολοκληρώθηκαν τα νέα μας προϊόντα: Ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ενότητα για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους ανάγκες στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός παρέχει μια περιγραφή όλων των υλικών του European Heart και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, μια ενότητα για τις δημοκρατικές αξίες στη σχολική κουλτούρα και
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για τις πολλές χρήσεις των προϊόντων του European Heart στα σχολεία.

Ο Οδηγός των Εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμος για λήψη στον δικτυακό τόπο του έργου. Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης (https://training.european-heart.eu/) συλλέγει όλα τα αποτελέσματά μας σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και εκπρόσωποι εξωσχολικών φορέων νεολαίας, θα βρουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον ποικίλο υλικό γύρω από τα θέματα των βασικών αναγκών, της ενσυναίσθησης και της δημοκρατίας. Περιλαμβάνονται όλα τα
φυλλάδια και τα τετράδια εργασίας, το ομαδικό παιχνίδι “Ενεργός Πολίτης”, διαδραστικές παρουσιάσεις PowerPoint και μια παρουσίαση για την εργασία στην τάξη, καθώς και διασκεδαστικές ευκαιρίες ενίσχυσης της μάθησης με τη μορφή κουίζ. Τώρα αξιολογούμε τόσο τον Οδηγό για Εκπαιδευτικούς όσο και την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 5, εδώ.

SoCraTest Δελτίο Ενημέρωσης 3, Ιούνιος 2023

Ο γενικός στόχος του έργου SoCrATest – Αξιολόγηση και Έλεγχος Ήπιων Δεξιοτήτων & Δημιουργικότητας για Εθελοντές σε Περιόδους Κρίσης είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης ήπιων δεξιοτήτων και δυναμικού δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία σε εργασιακά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια.

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συγκεκριμένοι στόχοι του SoCrATest είναι:

– η δημιουργία εργαλείων για την Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Ήπιων Δεξιοτήτων και της Δημιουργικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους Ήπιες Δεξιότητες, να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της σημασίας των Ήπιων Δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη τυπικές ικανότητες μέσα από τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων·

– η ανάπτυξη εργαλείων Αυτοπροώθησης που θα βοηθούν τους εθελοντές στην προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων τους που έχουν αποκτήσει με τον εθελοντισμό και θα παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρουσίαση και αξιοποίηση των ήπιων δεξιοτήτων τους·

– η διάθεση του υλικού αυτού διαδικτυακά μέσω μιας πολύγλωσσης και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κινητών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα, όπου κάποια μέρη του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμα ως podcasts ή θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από έξυπνους οικιακούς βοηθούς φωνής όπως η Alexa ή η Siri.

Mάθετε περισσότερα εδώ.

Invitation

It is with great pleasure that we invite you to attend online the

Creative Conference for the projects FENICE AND CENTAUR

Please download the invitation and conference program from here.

  • Date/Hour: Monday 20th February 2023, 08:00 CET
  • Type: Online, follow this link.
  • Language: English

Centaur – Ενημερωτικό Δελτίο 4

Φεβρουάριος 2023

Τα τελευταία νέα του έργου CENTAUR


Καθώς το έργο ολοκληρώνεται σύντομα, η κοινοπραξία του CENTAUR εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλίσει όχι μόνο την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και την ευρεία διάδοσή του στην κοινότητα, σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό τον λόγο, έχουν προγραμματιστεί πολλαπλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις στην Αυστρία, την Κύπρο και την Ισλανδία, ενώ αναμένονται και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Γερμανία, Ελλάδα). Σκοπός αυτών των ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων είναι η προβολή του έργου σε μέλη των ομάδων-στόχων καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το έργο και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και να συμμετάσχουν σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στις 20-21 Φεβρουαρίου 2023, η τελευταία συνάντηση των εταίρων, κατά την οποία θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης και να συζητήσουν τα τρέχοντα ζητήματα αναφορικά με την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και να αξιολογήσουν τη συνολική πρόοδό του.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

CRISISS, Δελτίο Ενημέρωσης 3, Νοέμβριος 2022

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Σε περιόδους κρίσης, οι εθελοντές αποκτούν ήπιες δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, κριτική ικανότητα, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης άγχους, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, κ.α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων κρίσεων, όπως της μεταναστευτικής κρίσης και της κρίσης της πανδημίας του COVID-19, ο εθελοντισμός αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό άτυπο περιβάλλον απόκτησης και ενίσχυσης των ήπιων κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills), οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν και ως ένα πρόσθετο προσόν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό έργο CRISISS υποστηρίζει όλους εκείνους τους οργανισμούς εθελοντισμού που επιθυμούν να δίνουν τη δυνατότητα στους εθελοντές τους να καταγράφουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες παρέχοντας ένα εργαλείο για να αναγνωρίσουν τις ήπιες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εθελοντικής εργασίας και να τις καταγράψουν ως μέρος της προσωπικής ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Centaur – Ενημερωτικό Δελτίο

Noέμβριος 2022

3η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η 3η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας, στις 3-4 Νοεμβρίου 2022. Σε αυτή τη διήμερη συνάντηση, εκπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων οργανισμών είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με την πρόοδο του έργου, να διευκρινίσουν ζητήματα διαχείρισης του έργου καθώς και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, να αξιολογήσουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, να θέσουν τις επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες, και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες για τις επερχόμενες εκδηλώσεις (πολλαπλασιαστικές δράσεις και τελική συνάντηση). Με τις καλύτερες αναμνήσεις στις αποσκευές τους, όλοι οι εταίροι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την τελική συνάντηση στην Αθήνα, στις 20-21 Φεβρουαρίου 2023.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

European Heart | Δελτίο Ενημέρωσης 4, Σεπτέμβριος 2022

Στο έργο EU Heart (έναρξη 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια σχέση ενσυναίσθησης με τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας μια συναισθηματική ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, ενώ αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.

Το καλοκαίρι του 2022, ολοκληρώθηκαν τα επόμενα προϊόντα: Οι τελικές εκδόσεις όλων των διαδραστικών παρουσιάσεων (που σχετίζονται με τις βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser, τις στρατηγικές για την κάλυψη βασικών αναγκών και τα ιστορικά επεισόδια που απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 13 έως 16 ετών) είναι διαθέσιμα για λήψη στην ιστοσελίδα του έργου μας. Αυτό το διδακτικό υλικό εξοικειώνει τους νέους με τις Πέντε Βασικές Ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser και τους δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τον πολιτισμό τους, έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες. Οι διαφορετικοί τύποι υλικών καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση του θέματος μέσω διαφορετικών ψηφιακών και αναλογικών προσεγγίσεων με παρακινητικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 4, εδώ.

SoCraTest Δελτίο Ενημέρωσης 2, Σεπτ. 2022

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis (SoCrATest)

Μέσα σε λίγες εβδομάδες την άνοιξη του 2020, η κρίση του κορωνοϊού οδήγησε ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε μεγάλη κλίμακα για να βοηθήσουν τους γείτονές τους και όσους έχουν ανάγκη. Ο εθελοντισμός και η σχετική ανάληψη ευθύνης στην κοινωνία των πολιτών γνώρισαν μια εντελώς νέα εκτίμηση. Οι άνθρωποι συμμετείχαν στην ευημερία των γειτόνων τους, παρείχαν υπηρεσίες αγορών σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους ή αναλάμβαναν άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητας. Αναλάμβαναν κυρίως καθήκοντα που δεν είχαν καμία σχέση με το πραγματικό τους επάγγελμα ή την εκπαίδευσή τους, π.χ. στον τομέα της περίθαλψης, της γεωργίας ή της κινητικότητας.

Και ενώ η πανδημία Covid-19 ήταν ακόμη σε εξέλιξη, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την άνοιξη του τρέχοντος έτους οδήγησε σε ένα νέο προσφυγικό κύμα που χρειάζεται και πάλι εθελοντές για να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος προβλημάτων.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Centaur – Ενημερωτικό Δελτίο 2

10 Ιουνίου 2022

Η πορεία του Έργου
Η υλοποίηση του έργου CENTAUR προχωράει ομαλά και σε πλήρη ευθυγράμμιση με
τα πρότυπα ποιότητας που είχαν τεθεί κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Έχοντας
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο παραδοτέο, το οποίο είναι ο προσδιορισμός των αναγκών, οι
απαιτήσεις των χρηστών και το πλαίσιο ανάπτυξης ασκήσεων, όλοι οι εταίροι έχουν επικεντρωθεί
στην ανάπτυξη των υπόλοιπων παραδοτέων του έργου.

Για περισσότερα κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.